API lịch sử CrUX

API Lịch sử CrUX cấp quyền truy cập độ trễ thấp vào 6 tháng dữ liệu trải nghiệm người dùng thực tế trước đây tại trang và nguồn gốc.

Trường hợp sử dụng phổ biến

API Lịch sử CrUX cho phép truy vấn các chỉ số trải nghiệm người dùng trước đây cho một URI cụ thể, chẳng hạn như "Lấy các xu hướng trải nghiệm người dùng trước đây cho nguồn gốc https://example.com".

API Lịch sử có cấu trúc giống như API CrUX hằng ngày, ngoại trừ các giá trị được cung cấp trong một mảng và các khoá được gắn nhãn bằng tên số nhiều (ví dụ: histogramTimeseries thay vì histogram hoặc p75s thay vì p75).

Khoá API CrUX

Giống như API hằng ngày, việc sử dụng API Lịch sử CrUX yêu cầu phải có khoá API của Google Cloud. Bạn có thể sử dụng cùng một khoá cho API hằng ngày và API nhật ký.

Bạn có thể tạo một mã trong trang Thông tin xác thực và cung cấp thông tin đó để sử dụng Chrome UX Report API.

Sau khi bạn có khoá API, ứng dụng của bạn có thể thêm tham số truy vấn key=[YOUR_API_KEY] vào tất cả URL yêu cầu. Xem Truy vấn mẫu.

Khoá API an toàn để nhúng trong URL; không cần phương thức mã hoá.

Mô hình dữ liệu

Phần này trình bày chi tiết cấu trúc của dữ liệu trong các yêu cầu và phản hồi.

Ghi âm

Một phần thông tin riêng biệt về một trang hoặc trang web. Một bản ghi có thể chứa dữ liệu dành riêng cho một giá trị nhận dạng và cho một tổ hợp phương diện cụ thể. Một bản ghi có thể chứa dữ liệu về một hoặc nhiều chỉ số.

Giá trị nhận dạng

Giá trị nhận dạng chỉ định những bản ghi cần được tra cứu. Trong CrUX, các giá trị nhận dạng này là các trang web.

Điểm gốc

Khi giá trị nhận dạng là một nguồn gốc, thì tất cả dữ liệu có trên tất cả các trang thuộc nguồn gốc đó sẽ được tổng hợp lại với nhau. Ví dụ: giả sử nguồn gốc http://www.example.com có các trang được trình bày theo sơ đồ trang web này:

http://www.example.com/
http://www.example.com/foo.html
http://www.example.com/bar.html

Điều này có nghĩa là khi truy vấn Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome có nguồn gốc được đặt thành http://www.example.com, dữ liệu cho http://www.example.com/, http://www.example.com/foo.htmlhttp://www.example.com/bar.html sẽ được trả về, tổng hợp lại với nhau, vì đó đều là các trang thuộc nguồn gốc đó.

URL

Khi giá trị nhận dạng là một URL, thì hệ thống chỉ trả về dữ liệu cho URL cụ thể đó. Xem lại sơ đồ trang web gốc http://www.example.com:

http://www.example.com/
http://www.example.com/foo.html
http://www.example.com/bar.html

Nếu giá trị nhận dạng được đặt thành URL có giá trị http://www.example.com/foo.html, thì chỉ dữ liệu cho trang đó được trả về.

Kích thước

Phương diện xác định một nhóm dữ liệu cụ thể mà bản ghi đang được tổng hợp. Ví dụ: hệ số hình dạng PHONE cho biết bản ghi chứa thông tin về các lượt tải diễn ra trên thiết bị di động.

API Nhật ký CrUX chỉ được tổng hợp theo phương diện hệ số hình dạng. Đây là một lớp chung của thiết bị được chia thành PHONE, TABLETDESKTOP.

Chỉ số

Chúng tôi báo cáo các chỉ số theo chuỗi thời gian của dữ liệu tổng hợp thống kê, bao gồm biểu đồ, phân vị và phân số.

Các biểu đồ

Khi chỉ số được biểu thị trong một mảng biểu đồ, mỗi mục trong chuỗi thời gian biểu thị tỷ lệ phần trăm tải trang mà chỉ số nằm trong một khoảng thời gian, tương ứng với tất cả. Các điểm dữ liệu được trình bày theo thứ tự của thời gian thu thập cũng được API trả về, với điểm đầu tiên là kỳ thu thập sớm nhất và điểm cuối cùng là kỳ thu thập gần đây nhất.

Biểu đồ ba thùng đơn giản cho một chỉ số mẫu sẽ có dạng như sau:

{
 "histogramTimeseries": [
  {
   "start": 0,
   "end": 2500,
   "densities": [0.9190, 0.9203, 0.9194, 0.9195, 0.9183, 0.9187]
  },
  {
   "start": 2500,
   "end": 4000,
   "densities": [0.0521, 0.0513, 0.0518, 0.0518, 0.0526, 0.0527]
  },
  {
   "start": 4000,
   "densities": [0.0288, 0.0282, 0.0286, 0.0285, 0.0290, 0.0285]
  }
 ],
}

Dữ liệu này cho thấy rằng 91,90% lượt tải trang có giá trị chỉ số mẫu từ 0 mili giây đến 2.500 mili giây cho khoảng thời gian thu thập đầu tiên trong lịch sử, tiếp theo là 92,03%, 91,94%... Các đơn vị của số liệu không có trong biểu đồ này, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ giả định là mili giây.

Ngoài ra, 5,21% lượt tải trang có trải nghiệm giá trị chỉ số mẫu từ 2.500 mili giây đến 4.000 mili giây trong giai đoạn thu thập đầu tiên trong lịch sử và 2,88% lượt tải trang có giá trị lớn hơn 4.000 mili giây trong giai đoạn thu thập đầu tiên trong lịch sử.

Phân vị

Các chỉ số cũng có thể chứa chuỗi thời gian gồm các phân vị có thể hữu ích cho việc phân tích thêm.

Các điểm dữ liệu được trình bày theo thứ tự của thời gian thu thập cũng được API trả về, với điểm đầu tiên là kỳ thu thập sớm nhất và điểm cuối cùng là kỳ thu thập gần đây nhất.

{
 "percentilesTimeseries": {
  "p75s": [1362, 1352, 1344, 1356, 1366, 1377]
 },
}

Các phân vị này có thể cho biết các giá trị chỉ số cụ thể tại phân vị đã cho cho chỉ số đó. Chúng dựa trên tập hợp đầy đủ dữ liệu có sẵn chứ không phải dữ liệu liên kết cuối cùng, vì vậy chúng không nhất thiết phải khớp với phân vị nội suy dựa trên biểu đồ phân nhóm cuối cùng.

Phân số

Chỉ số có thể được biểu thị dưới dạng chuỗi thời gian của các phân số được gắn nhãn; mỗi nhãn mô tả một lượt tải trang theo một cách cụ thể. Các điểm dữ liệu được trình bày theo thứ tự của thời gian thu thập cũng được API trả về, với điểm đầu tiên là kỳ thu thập sớm nhất và điểm cuối cùng là kỳ thu thập gần đây nhất.

Ví dụ:

{  
 "fractionTimeseries": {
  "desktop": {"fractions": [0.3195, 0.2115, 0.1421]},
  "phone": {"fractions": [0.6295, 0.7544, 0.8288]},
  "tablet": {"fractions": [0.051, 0.0341, 0.029]}
 }
}

Trong ví dụ này, điểm dữ liệu gần đây nhất cho thấy 14,21% lượt tải trang đến từ máy tính và 82,88% đến từ điện thoại.

Các loại giá trị chỉ số

Vì API Nhật ký CrUX sử dụng cùng các loại giá trị chỉ số, nên bạn có thể tham khảo tài liệu hằng ngày về các loại giá trị chỉ số của API CrUX để biết thêm thông tin chi tiết.

Trạng thái đủ điều kiện của chỉ số

Dựa trên các tiêu chí, nguồn gốc hoặc URL có thể chỉ đủ điều kiện cho một số giai đoạn thu thập thuộc phạm vi điều chỉnh của API Lịch sử CrUX. Trong những trường hợp này, API nhật ký CrUX sẽ trả về "NaN" cho mật độ histogramTimeseriesnull cho percentilesTimeseries đối với những giai đoạn thu thập không có dữ liệu đủ điều kiện. Nguyên nhân của sự khác biệt này là do mật độ của biểu đồ luôn là số, trong khi phân vị có thể là số hoặc chuỗi (CLS sử dụng chuỗi, ngay cả khi chúng trông giống số).

Ví dụ: nếu kỳ thứ hai không có dữ liệu đủ điều kiện, thì dữ liệu sẽ hiển thị như sau:

{
 "histogramTimeseries": [
  {
   "start": 0,
   "end": 2500,
   "densities": [0.9190, "NaN", 0.9194, 0.9195, 0.9183, 0.9187]
  },
  {
   "start": 2500,
   "end": 4000,
   "densities": [0.0521, "NaN", 0.0518, 0.0518, 0.0526, 0.0527]
  },
  {
   "start": 4000,
   "densities": [0.0288, "NaN", 0.0286, 0.0285, 0.0290, 0.0285]
  }
 ],
 "percentilesTimeseries": {
  "p75s": [1362, null, 1344, 1356, 1366, 1377]
 },
}

Đối với các URL hoặc nguồn gốc có hoặc không còn đủ điều kiện theo thời gian, bạn có thể nhận thấy nhiều mục nhập bị thiếu.

Giai đoạn thu thập

API Lịch sử CrUX chứa đối tượng collectionPeriods với một mảng các trường firstDateendDate tượng trưng cho ngày bắt đầu và ngày kết thúc của từng khoảng thời gian tổng hợp. Ví dụ:

  "collectionPeriods": [{
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 7, "day": 10 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 6 }
   }, {
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 7, "day": 17 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 13 }
   }, {
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 7, "day": 24 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 20 }
   }, {
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 7, "day": 31 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 27 }
   }, {
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 7 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 9, "day": 3 }
   }, {
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 14 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 9, "day": 10 }
   }
  ]

Các khoảng thời gian thu thập này theo thứ tự tăng dần và thể hiện khoảng ngày của từng điểm dữ liệu trong các phần khác của phản hồi.

API lịch sử được cập nhật vào thứ Hai hằng tuần và chứa dữ liệu cho đến thứ Bảy tuần trước (theo độ trễ tiêu chuẩn là 2 ngày). Báo cáo này chứa dữ liệu của 25 tuần trước đó, tức là một khoảng thời gian thu thập mỗi tuần.

Vì mỗi kỳ thu thập chứa dữ liệu tổng hợp của 28 ngày trước đó và các khoảng thời gian thu thập là mỗi tuần, điều này có nghĩa là các khoảng thời gian thu thập sẽ trùng lặp. Chúng tương tự như trung bình động của dữ liệu, trong đó dữ liệu trong 3 tuần tiếp theo sẽ khác nhau và mỗi tuần có giá trị khác nhau.

Cụm từ tìm kiếm ví dụ

Các truy vấn được gửi dưới dạng đối tượng JSON bằng cách sử dụng yêu cầu POST tới https://chromeuxreport.googleapis.com/v1/records:queryHistoryRecord?key=[YOUR_API_KEY]" với dữ liệu truy vấn dưới dạng đối tượng JSON trong nội dung POST.

Vui lòng lưu ý việc sử dụng queryHistoryRecord thay thế queryRecord của API CrUX hằng ngày.

Ví dụ về nội dung:

{
 "origin": "https://example.com",
 "formFactor": "PHONE",
 "metrics": [
  "largest_contentful_paint",
  "experimental_time_to_first_byte"
 ]
}

Ví dụ: bạn có thể gọi lệnh này từ curl bằng dòng lệnh sau (thay thế API_KEY bằng khoá của bạn):

curl -s --request POST 'https://chromeuxreport.googleapis.com/v1/records:queryHistoryRecord?key=API_KEY' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{"formFactor":"PHONE","origin":"https://www.example.com","metrics":["largest_contentful_paint", "experimental_time_to_first_byte"]}'

Bạn có thể xem dữ liệu cấp trang thông qua API bằng cách chuyển thuộc tính url trong truy vấn thay vì origin:

{
 "url": "https://example.com/page",
 "formFactor": "PHONE",
 "metrics": [
  "largest_contentful_paint",
  "experimental_time_to_first_byte"
 ]
}

Nếu bạn không đặt thuộc tính metrics, thì hệ thống sẽ trả về mọi chỉ số có sẵn:

 • cumulative_layout_shift
 • first_contentful_paint
 • first_input_delay
 • interaction_to_next_paint
 • largest_contentful_paint
 • experimental_time_to_first_byte
 • navigation_types
 • form_factors (chỉ được báo cáo nếu không có formFactor nào được chỉ định trong yêu cầu)

Nếu bạn không cung cấp giá trị formFactor, thì các giá trị này sẽ được tổng hợp trên tất cả các hệ số hình dạng.

Hãy xem hướng dẫn Sử dụng API Nhật ký CrUX để xem thêm truy vấn mẫu.

Quy trình dữ liệu

Tập dữ liệu CrUX được xử lý theo một quy trình để hợp nhất, tổng hợp và lọc dữ liệu trước khi cung cấp thông qua API.

Trung bình luân phiên

Dữ liệu trong Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome là số liệu trung bình luân phiên trong 28 ngày của các chỉ số tổng hợp. Điều này có nghĩa là dữ liệu được trình bày trong Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome tại một thời điểm bất kỳ sẽ thực sự là dữ liệu trong 28 ngày qua được tổng hợp lại với nhau.

API lịch sử chứa một số khoảng thời gian thu thập, mỗi khoảng thời gian kéo dài 28 ngày. Vì mỗi kỳ thu thập chứa dữ liệu tổng hợp của 28 ngày trước đó và các khoảng thời gian thu thập là mỗi tuần, điều này có nghĩa là các khoảng thời gian thu thập sẽ trùng lặp. Chúng tương tự như trung bình động của dữ liệu, trong đó dữ liệu trong 3 tuần tiếp theo sẽ khác nhau và mỗi tuần có giá trị khác nhau.

Tin cập nhật hằng tuần

API lịch sử được cập nhật vào khoảng 04:00 thứ Hai hằng tuần và chứa dữ liệu cho đến thứ Bảy tuần trước (theo độ trễ tiêu chuẩn là 2 ngày). Báo cáo này chứa dữ liệu của 25 tuần trước đó (khoảng 6 tháng), chỉ thu thập một khoảng thời gian mỗi tuần.

Không có thoả thuận mức độ dịch vụ nào cho thời gian cập nhật; yêu cầu này được chạy trên cơ sở nỗ lực tối đa mỗi ngày.

Lược đồ

Có một điểm cuối duy nhất cho API nhật ký CrUX chấp nhận các yêu cầu HTTP POST. API trả về một record chứa một hoặc nhiều metrics tương ứng với dữ liệu hiệu suất về trang gốc hoặc trang được yêu cầu.

Yêu cầu HTTP

POST https://chromeuxreport.googleapis.com/v1/records:queryHistoryRecord

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

API lịch sử CrUX sử dụng chính nội dung yêu cầu như API CrUX hằng ngày, ngoại trừ trường hợp không hỗ trợ trường yêu cầu effectiveConnectionType.

Ví dụ: để yêu cầu giá trị Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất trên máy tính cho trang chủ web.dev:

{
 "origin": "https://web.dev/",
 "formFactor": "DESKTOP",
 "metrics": [
  "largest_contentful_paint"
 ]
}

Nội dung phản hồi

Các yêu cầu thành công sẽ trả về phản hồi bằng đối tượng recordurlNormalizationDetails theo cấu trúc sau:

{
 "record": {
  "key": {
   object (Key)
  },
  "metrics": [
   string: {
    object (Metric)
   }
  ]
 },
 "urlNormalizationDetails": {
  object (UrlNormalization)
 }
}

Ví dụ: phản hồi cho nội dung yêu cầu trong yêu cầu trước đó có thể là:

{
 "record": {
  "key": {
   "origin": "https://web.dev"
  },
  "metrics": {
   "largest_contentful_paint": {
    "histogramTimeseries": [{
      "start": 0, "end": 2500, "densities": [
       0.9190, 0.9203, 0.9194, 0.9195, 0.9183, 0.9187, ...
      ]
     }, {
      "start": 2500, "end": 4000, "densities": [
       0.0521, 0.0513, 0.0518, 0.0518, 0.0526, 0.0527, ...
      ]
     }, {
      "start": 4000, "densities": [
       0.0288, 0.0282, 0.0286, 0.0285, 0.0290, 0.0285, ...
      ]
     }
    ],
    "percentilesTimeseries": {
     "p75s": [
      1362, 1352, 1344, 1356, 1366, 1377, ...
     ]
    }
   }
  },
  "collectionPeriods": [{
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 7, "day": 10 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 6 }
   }, {
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 7, "day": 17 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 13 }
   }, {
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 7, "day": 24 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 20 }
   }, {
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 7, "day": 31 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 27 }
   }, {
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 7 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 9, "day": 3 }
   }, {
    "firstDate": { "year": 2022, "month": 8, "day": 14 },
    "lastDate": { "year": 2022, "month": 9, "day": 10 }
   }, {
    ...
   }
  ]
 }
}

Khoá

Key xác định tất cả các phương diện xác định bản ghi này là duy nhất.

{
 "formFactor": enum (FormFactor),

 // Union field url_pattern can be only one of the following:
 "origin": string,
 "url": string
 // End of list of possible types for union field url_pattern.
}
Trường
formFactor

enum (FormFactor)

Hệ số hình dạng là lớp thiết bị mà tất cả người dùng đã dùng để truy cập vào trang web cho bản ghi này.

Nếu bạn chưa chỉ định hệ số hình dạng thì dữ liệu tổng hợp trên tất cả hệ số hình dạng sẽ được trả về.

Trường hợp url_pattern. Mẫu URL là URL áp dụng bản ghi. url_pattern chỉ có thể là một trong những trạng thái sau:
origin

string

Origin chỉ định nguồn gốc của bản ghi này.

Lưu ý: Khi bạn chỉ định một nguồn gốc, dữ liệu cho các lượt tải thuộc nguồn gốc này trên tất cả các trang sẽ được tổng hợp vào dữ liệu trải nghiệm người dùng ở cấp nguồn gốc.

url

string

url chỉ định một URL cụ thể của bản ghi này.

Lưu ý: Khi bạn chỉ định url, chỉ dữ liệu cho URL cụ thể đó sẽ được tổng hợp.

Chỉ số

metric là tập hợp dữ liệu trải nghiệm người dùng cho một chỉ số hiệu suất web duy nhất, chẳng hạn như hiển thị nội dung đầu tiên. Tệp này chứa một biểu đồ tóm tắt về mức sử dụng Chrome thực tế dưới dạng một chuỗi bins.

{
 "histogramTimeseries": [
  {
   object (Bin)
  }
 ],
 "percentilesTimeseries": {
  object (Percentiles)
 }
}

hoặc

"fractionTimeseries": {
 object (Fractions)
}
Trường
histogramTimeseries[]

object (Bin)

Biểu đồ chuỗi thời gian về trải nghiệm người dùng cho một chỉ số. Biểu đồ chuỗi thời gian sẽ có ít nhất một thùng rác và mật độ của tất cả các thùng sẽ cộng lại bằng ~1.

Các giá trị bị thiếu cho Giai đoạn thu thập cụ thể đó sẽ được đánh dấu là "NaN".

percentilesTimeseries

object (Percentiles)

Các phân vị hữu ích phổ biến của Chỉ số. Loại giá trị cho phân vị sẽ giống với loại giá trị được cung cấp cho Thùng biểu đồ.

Các giá trị bị thiếu cho Giai đoạn thu thập cụ thể đó sẽ được đánh dấu là null.

fractionTimeseries

object (Fractions)

Đối tượng này chứa chuỗi thời gian gồm các phân số được gắn nhãn, có tổng là ~1 cho mỗi mục nhập.

Các phân số được làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

Các mục nhập bị thiếu được biểu thị dưới dạng `"NaN"` trên tất cả các phân số.

Khoảng giá trị

bin là một phần dữ liệu riêng biệt kéo dài từ đầu đến cuối hoặc nếu không có điểm kết thúc nào được cung cấp từ đầu đến vô cực dương.

Giá trị bắt đầu và kết thúc của thùng được cung cấp theo loại giá trị của số liệu mà nó biểu thị. Ví dụ: nội dung đầu tiên được đo bằng mili giây và hiển thị dưới dạng số nguyên, do đó, các thùng chỉ số của nó sẽ sử dụng int32 cho loại bắt đầu và kết thúc. Tuy nhiên, mức thay đổi bố cục tích luỹ được tính bằng số thập phân không đơn vị và biểu thị dưới dạng số thập phân được mã hoá dưới dạng chuỗi, do đó, các thùng chỉ số sẽ sử dụng chuỗi cho loại giá trị của biến này.

{
 "start": value,
 "end": value,
 "densities": [number, number, number...etc.]
}
Trường
start

(integer | string)

Bắt đầu là điểm bắt đầu của thùng dữ liệu.

end

(integer | string)

Điểm kết thúc là điểm kết thúc của thùng dữ liệu. Nếu kết thúc không được điền, thì khoảng giá trị không có kết thúc và hợp lệ từ bắt đầu đến +inf.

densities

array[number]

Chuỗi thời gian tỷ lệ người dùng đã thấy giá trị của khoảng giá trị này cho chỉ số đã cho.

Mật độ được làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

Phân vị

Percentiles chứa giá trị tổng hợp của một chỉ số tại một phân vị thống kê nhất định. Những chỉ số này được dùng để ước tính giá trị của một chỉ số theo trải nghiệm của một tỷ lệ phần trăm người dùng trên tổng số người dùng.

{
 "P75": value
}
Trường
p75s

array[(integer | string)]

Chuỗi thời gian của những giá trị mà 75% lượt tải trang đã gặp phải chỉ số cụ thể bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

Phân số

Fractions chứa chuỗi thời gian gồm các phân số được gắn nhãn có tổng là ~1 cho mỗi mục nhập. Mỗi nhãn mô tả một lượt tải trang theo một cách nào đó, vì vậy, các chỉ số được biểu thị theo cách này có thể được coi là tạo ra các giá trị riêng biệt thay vì giá trị số, và các phân số thể hiện tần suất đo lường một giá trị riêng biệt cụ thể.

{
 "label_1": { "fractions": array[fraction]},
 "label_1": { "fractions": array[fraction]},
 ...
 "label_n": { "fractions": array[fraction]}
}

Giống như các giá trị mật độ trong thùng biểu đồ, mỗi fraction là một số 0.0 <= value <= 1.0 và có tổng là ~1. Khi không có chỉ số này trong một khoảng thời gian thu thập cụ thể, mục nhập tương ứng sẽ là "NaN" trong tất cả các mảng phân số.

Trường
p75s

array[(integer | string)]

Chuỗi thời gian của những giá trị mà 75% lượt tải trang đã gặp phải chỉ số cụ thể bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

UrlNormalization

Đối tượng biểu thị các hành động chuẩn hoá được thực hiện để chuẩn hoá URL nhằm tăng khả năng tra cứu thành công. Đây là những thay đổi tự động đơn giản được thực hiện khi tra cứu url_pattern được cung cấp sẽ được biết là không thành công. Các thao tác phức tạp như sau các lệnh chuyển hướng sẽ không được xử lý.

{
 "originalUrl": string,
 "normalizedUrl": string
}
Trường
originalUrl

string

URL được yêu cầu ban đầu trước khi thực hiện các hành động chuẩn hoá.

normalizedUrl

string

URL sau mọi thao tác chuẩn hoá. Đây là một URL hợp lệ liên quan đến trải nghiệm người dùng, có thể tra cứu được một cách hợp lý.

Giới hạn số lượng yêu cầu

API Lịch sử CrUX có cùng giới hạn với API CrUX đối với 150 truy vấn mỗi phút cho mỗi dự án Google Cloud cho một trong hai API được cung cấp miễn phí. Bạn có thể xem hạn mức này và mức sử dụng hiện tại của mình trong Google Cloud Console. Hạn mức khổng lồ này là đủ cho phần lớn các trường hợp sử dụng và bạn không thể phải trả tiền để tăng hạn mức.