Tài liệu tham khảo

app.runtime

Sử dụng API chrome.app.runtime để quản lý vòng đời của ứng dụng. Môi trường thời gian chạy của ứng dụng quản lý việc cài đặt ứng dụng, kiểm soát trang sự kiện và có thể tắt ứng dụng bất cứ lúc nào.

app.window

Sử dụng API chrome.app.window để tạo cửa sổ. Windows có một khung không bắt buộc với thanh tiêu đề và các thành phần điều khiển kích thước. Các trình duyệt này không được liên kết với bất kỳ cửa sổ trình duyệt Chrome nào. Xem Mẫu trạng thái cửa sổ để biết minh hoạ về các tuỳ chọn này.

appviewTag
Chrome 43 trở lên

Sử dụng thẻ appview để nhúng các ứng dụng Chrome khác vào Ứng dụng Chrome của bạn. (xem phần Sử dụng).

Bluetooth

Sử dụng API chrome.bluetooth để kết nối với thiết bị Bluetooth. Tất cả hàm đều báo cáo lỗi qua chrome.runtime.lastError.

bluetoothLowEnergy

API chrome.bluetoothLowEnergy được dùng để giao tiếp với các thiết bị Bluetooth thông minh (Năng lượng thấp) bằng Cấu hình thuộc tính chung (GATT).

bluetoothSocket

Dùng API chrome.bluetoothSocket để gửi và nhận dữ liệu đến các thiết bị Bluetooth bằng kết nối RFCOMM và L2CAP.

browser

Sử dụng API chrome.browser để tương tác với trình duyệt Chrome liên kết với ứng dụng và hồ sơ Chrome hiện tại.

đĩa ván đóng mở
Kênh nhà phát triển Chỉ ChromeOS

API chrome.clipboard được cung cấp để cho phép người dùng truy cập vào dữ liệu trong bảng nhớ tạm. Đây là giải pháp tạm thời cho các ứng dụng nền tảng chromeos cho đến khi có giải pháp thay thế qua web mở. Giải pháp web mở sẽ không được dùng nữa khi có giải pháp web mở, có thể vào quý 4 năm 2017.

fileSystem
Chỉ nền trước

Sử dụng API chrome.fileSystem để tạo, đọc, điều hướng và ghi vào hệ thống tệp cục bộ của người dùng. Với API này, Ứng dụng Chrome có thể đọc và ghi vào vị trí do người dùng chọn. Ví dụ: ứng dụng chỉnh sửa văn bản có thể sử dụng API để đọc và ghi tài liệu cục bộ. Tất cả lỗi sẽ được thông báo qua chrome.runtime.lastError.

ẩn

Dùng API chrome.hid để tương tác với các thiết bị HID được kết nối. API này cấp quyền truy cập vào các thao tác HID từ trong ngữ cảnh của một ứng dụng. Khi sử dụng API này, các ứng dụng có thể hoạt động như trình điều khiển cho thiết bị phần cứng. Các lỗi do API này tạo ra được báo cáo bằng cách đặt runtime.lastError và thực thi lệnh gọi lại thông thường của hàm. Trong trường hợp này, các tham số thông thường của lệnh gọi lại sẽ không được xác định.

mdns
Chrome 43 trở lên

Dùng API chrome.mdns để khám phá các dịch vụ qua mDNS. Điều này bao gồm một tập hợp con các tính năng của thông số kỹ thuật NSD: http://www.w3.org/TR/discovery-api/

mediaGalleries

Dùng API chrome.mediaGalleries để truy cập vào các tệp nội dung nghe nhìn (âm thanh, hình ảnh, video) từ ổ đĩa cục bộ của người dùng (có sự đồng ý của người dùng).

networking.onc
Chrome 59 trở lên Chỉ dành cho ChromeOS

API chrome.networking.onc dùng để định cấu hình kết nối mạng (Di động, Ethernet, VPN hoặc Wi-Fi). API này có trong các phiên kiosk của Chrome OS tự động chạy.

serial

Dùng API chrome.serial để đọc dữ liệu từ và ghi vào thiết bị được kết nối với cổng nối tiếp.

socket

Dùng API chrome.socket để gửi và nhận dữ liệu qua mạng bằng kết nối TCP và UDP. Lưu ý: Kể từ Chrome 33, API này không còn được dùng nữa, và thay vào đó là các API sockets.udp, sockets.tcpsockets.tcpServer.

sockets.tcp

Dùng API chrome.sockets.tcp để gửi và nhận dữ liệu qua mạng bằng kết nối TCP. API này thay thế chức năng TCP trước đó có trong API chrome.socket.

sockets.tcpServer

Dùng API chrome.sockets.tcpServer để tạo ứng dụng máy chủ bằng kết nối TCP. API này thay thế chức năng TCP trước đó có trong API chrome.socket.

sockets.udp

Dùng API chrome.sockets.udp để gửi và nhận dữ liệu qua mạng bằng kết nối UDP. API này thay thế chức năng UDP trước đó có trong API "socket".

syncFileSystem

Sử dụng API chrome.syncFileSystem để lưu và đồng bộ hoá dữ liệu trên Google Drive. API này KHÔNG dành cho việc truy cập vào tài liệu người dùng tùy ý được lưu trữ trong Google Drive. Dịch vụ này cung cấp bộ nhớ có thể đồng bộ hoá dành riêng cho ứng dụng để sử dụng khi không có mạng và lưu vào bộ nhớ đệm, nhờ đó, nhiều ứng dụng khách có thể sử dụng cùng một loại dữ liệu. Đọc bài viết Quản lý dữ liệu để biết thêm thông tin về cách sử dụng API này.

system.network

Dùng API chrome.system.network.

usb

Sử dụng API chrome.usb để tương tác với các thiết bị USB đã kết nối. API này cấp quyền truy cập vào các thao tác USB từ trong ngữ cảnh của một ứng dụng. Khi sử dụng API này, các ứng dụng có thể hoạt động như trình điều khiển cho thiết bị phần cứng. Các lỗi do API này tạo ra được báo cáo bằng cách đặt runtime.lastError và thực thi lệnh gọi lại thông thường của hàm. Trong trường hợp này, các tham số thông thường của lệnh gọi lại sẽ không được xác định.

virtualKeyboard
Chrome 58 trở lên Chỉ dành cho ChromeOS

API chrome.virtualKeyboard là API chỉ dành cho kiosk dùng để định cấu hình bố cục và hành vi của bàn phím ảo trong các phiên kiosk.

webviewTag

Sử dụng thẻ webview để chủ động tải nội dung trực tiếp từ web qua mạng và nhúng nội dung đó vào Ứng dụng Chrome. Ứng dụng của bạn có thể kiểm soát giao diện của webview và tương tác với nội dung web, bắt đầu các thao tác di chuyển trong trang web được nhúng, phản ứng với các sự kiện lỗi xảy ra trong trang web đó và làm nhiều việc khác (xem phần Cách sử dụng).