Ứng dụng Chrome cung cấp các API dành riêng cho Chrome ngoài các công nghệ web được chuẩn hoá để cho phép bạn tạo trải nghiệm có nhiều quyền truy cập hơn vào hệ điều hành cơ bản. Chúng tôi ngừng sử dụng các API này vào năm 2020. Chúng chỉ được hỗ trợ trên ChromeOS cho đến tháng 1 năm 2025.