Bật Chrome để chia sẻ thông tin đăng nhập trên các trang web liên kết

Nếu sử dụng nhiều miền dùng chung một phần phụ trợ quản lý tài khoản, thì giờ đây, bạn cũng có thể liên kết các miền đó với một miền khác để cho phép người dùng lưu thông tin đăng nhập một lần và yêu cầu trình quản lý mật khẩu của Chrome đề xuất các miền đó cho mọi trang web liên kết.

Trình quản lý mật khẩu của Chrome đã tự động điền thông tin đăng nhập cho các trang web có thông tin đăng nhập đã lưu cũng như trong 2 trường hợp sau:

 1. Khi hai trang web trong mối quan hệ cùng trang web, Chrome sẽ hiển thị thông tin xác thực tự động điền cho trang web kia nếu có ít nhất một thông tin xác thực được lưu trên một trang web. Ví dụ: vì www.example.comm.example.com là cùng một trang web nên Chrome có thể chia sẻ thông tin đăng nhập đã lưu giữa hai trang web và đề xuất mật khẩu đã lưu cho một trang web khác.
 2. Khi nhà phát triển liên kết ứng dụng Android với một trang web sử dụng cùng thông tin đăng nhập, Chrome có thể đề xuất thông tin đăng nhập Android trên trang web đó. Các ứng dụng được liên kết với các trang web bằng Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số (DAL).

Giờ đây, bạn cũng có thể liên kết các trang web trong mối quan hệ trên nhiều trang web để cho phép người dùng lưu thông tin xác thực của họ một lần và yêu cầu trình quản lý mật khẩu đề xuất các trang web đó cho mọi trang web liên kết.

Nếu bạn sử dụng nhiều miền dùng chung một phần phụ trợ quản lý tài khoản (chẳng hạn như https://www.example.comhttps://www.example.co.uk), kể từ phiên bản 91, bạn có thể cho phép Chrome đề xuất mật khẩu đã lưu vào các miền được liên kết với Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số).

Để tạo mối liên kết DAL, nhà phát triển cần đặt một tệp JSON tuân theo cú pháp DAL tại /.well-known/assetlinks.json trên các miền tương ứng.

Điều kiện tiên quyết

 1. Sử dụng Chrome 91 trở lên.
 2. Bật cờ tại chrome://flags#filling-across-affiliated-websites.
 3. Hãy nhớ bật tính năng "Đề xuất lưu mật khẩu" trong chrome://settings/passwords.
 4. Đảm bảo miền đăng nhập của trang web hoạt động thông qua HTTPS.

Liên kết hai trang web của bạn

 1. Để khai báo rằng trang web, chẳng hạn như https://www.example.com, có thể chia sẻ thông tin đăng nhập với https://www.example.co.uk, hãy tạo một tệp có tên assetlinks.json với nội dung sau:

  [{
   "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
   "target": {
    "namespace": "web",
    "site": "https://www.example.com"
   }
   },
  {
   "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
   "target": {
    "namespace": "web",
    "site": "https://www.example.co.uk"
   }
  }]
  

  Trường relation là một mảng gồm một hoặc nhiều chuỗi mô tả mối quan hệ giữa các trang web. Để các trang web chia sẻ thông tin đăng nhập, hãy chỉ định chuỗi delegate_permission/common.get_login_creds. Trường target là đối tượng chỉ định tài sản mà nội dung khai báo sẽ áp dụng. Sau đây là các trường xác định một trang web:

  namespace Giá trị phải là web cho trang web.
  site URL của trang web, có định dạng https://domain[:optional_port]; ví dụ: https://www.example.com.

  Xem Tài liệu tham khảo về Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số để biết thông tin chi tiết.

 2. Lưu trữ tệp JSON chứa Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) tại vị trí sau trên miền đăng nhập: https://domain[:optional_port]/.well-known/assetlinks.json.

  Trong ví dụ này, miền là www.example.com, do đó, tệp JSON phải được lưu trữ tại https://www.example.com/.well-known/assetlinks.json.

  Loại MIME cho tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) phải là loại JSON. Hãy đảm bảo máy chủ gửi một tiêu đề Content-Type: application/json trong phản hồi.

 3. Để khai báo mối liên kết trên cả hai trang web, hãy lưu trữ cả assetlinks.json tại https://www.example.co.uk/.well-known/assetlinks.json:

  [{
   "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
   "target": {
    "namespace": "web",
    "site": "https://www.example.com"
   }
   },
  {
   "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
   "target": {
    "namespace": "web",
    "site": "https://www.example.co.uk"
   }
  }]
  
 4. Đảm bảo rằng máy chủ lưu trữ cho phép Google truy xuất tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) của bạn. Nếu bạn có tệp robots.txt, tệp đó phải cho phép tác nhân Googlebot truy xuất /.well-known/assetlinks.json. Hầu hết các trang web chỉ cần cho phép mọi tác nhân tự động truy xuất tệp trong đường dẫn /.well-known/ để các dịch vụ khác có thể truy cập vào siêu dữ liệu trong những tệp đó:

  User-agent: *
  Allow: /.well-known/
  

Liên kết nhiều trang web với nhau

Bạn có thể liên kết nhiều trang web với một trang web khác bằng cách chỉ định từng trang web trong tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số). Ví dụ: để liên kết example.com, example.co.uk,example.co.jp, hãy chỉ định tất cả các trang web đó trong tệp JSON assetlinks.json và lưu trữ tệp đó trên từng trang web tại https://EXAMPLE_DOMAIN_NAME/.well-known/assetlinks.json.

[{
   "relation":[
    "delegate_permission/common.get_login_creds"
   ],
   "target":{
    "site":"https://www.example.com",
    "namespace":"web"
   }
 },
 {
   "relation":[
    "delegate_permission/common.get_login_creds"
   ],
   "target":{
    "site":"https://www.example.co.uk",
    "namespace":"web"
   }
 },
 {
   "relation":[
    "delegate_permission/common.get_login_creds"
   ],
   "target":{
    "site":"https://www.example.co.jp",
    "namespace":"web"
   }
 }]