Tính điểm hỗ trợ tiếp cận bằng Lighthouse

Điểm số về Khả năng hỗ trợ tiếp cận Lighthouse là giá trị trung bình có trọng số của tất cả các bài kiểm tra về khả năng hỗ trợ tiếp cận. Trọng số được dựa trên đánh giá tác động của rìu đối với người dùng.

Mỗi quy trình kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận đều đạt hoặc không đạt. Không giống như quy trình Kiểm tra hiệu suất, bạn sẽ không đạt được điểm số khi vượt qua một phần quy trình kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận. Ví dụ: nếu một số nút trên trang có tên dễ tiếp cận, nhưng những nút khác lại không có tên, thì trang sẽ nhận được giá trị 0 cho quy trình kiểm tra Các nút không có tên dễ tiếp cận.

Bảng sau đây trình bày trọng số cho từng bài kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận. Các cuộc kiểm tra có trọng số cao hơn có ảnh hưởng lớn hơn đến điểm số của bạn. Quy trình kiểm tra thủ công không được đưa vào bảng vì không ảnh hưởng đến điểm số của bạn.

Kiểm tra Trọng lượng
Các giá trị [accesskey] là duy nhất 7
[aria-*] thuộc tính khớp với vai trò tương ứng 10
Những giá trị được chỉ định cho role="" là vai trò của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) 1
Các phần tử button, linkmenuitem có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Các phần tử có role="dialog" hoặc role="alertdialog" có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Không có [aria-hidden="true"] trên tài liệu <body> 10
Các phần tử [aria-hidden="true"] không chứa các phần tử theo thứ tự giảm dần có thể làm tâm điểm 7
Các trường nhập dữ liệu của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Các phần tử meter của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Các phần tử progressbar của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
[role] có tất cả các thuộc tính [aria-*] bắt buộc 10
Các phần tử có [role] của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) yêu cầu phần tử con phải chứa một [role] cụ thể đều có tất cả các phần tử con bắt buộc 10
[role] có trong phần tử mẹ bắt buộc 10
Các giá trị [role] hợp lệ 7
Các phần tử có thuộc tính role=text không có con cháu có thể làm tâm điểm 7
Tên các trường chuyển đổi của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Các phần tử tooltip của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Các phần tử treeitem của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 7
Thuộc tính [aria-*] có giá trị hợp lệ 10
Các thuộc tính [aria-*] hợp lệ và không bị sai chính tả 10
Các nút có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận 10
Trang chứa tiêu đề, đường liên kết bỏ qua hoặc khu vực mốc 7
Màu nền và màu nền trước có tỷ lệ tương phản vừa đủ 7
<dl> chỉ chứa các nhóm <dt><dd> được sắp xếp đúng cách, các phần tử <script>, <template> hoặc <div> 7
Các mục trong danh sách định nghĩa được gói trong phần tử <dl> 7
Tài liệu có phần tử <title> 7
Thuộc tính [id] trên các phần tử có thể lấy tiêu điểm đang hoạt động là duy nhất 7
Mã nhận dạng của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) là duy nhất 10
Không có trường biểu mẫu nào có nhiều nhãn 3
Các phần tử <frame> hoặc <iframe> có tiêu đề 7
Các phần tử tiêu đề xuất hiện theo thứ tự giảm dần 3
Phần tử <html> có thuộc tính [lang] 7
Phần tử <html> có giá trị hợp lệ cho thuộc tính [lang] 7
Phần tử <html> có một thuộc tính [xml:lang] có cùng ngôn ngữ cơ sở với thuộc tính [lang] 3
Các phần tử hình ảnh có thuộc tính [alt] 10
Các phần tử hình ảnh không có thuộc tính [alt] là văn bản thừa 1
Các nút nhập có văn bản rõ ràng 10
<input type="image"> phần tử có văn bản [alt] 10
Các phần tử có nhãn văn bản hiển thị có tên khớp với thiết bị hỗ trợ tiếp cận 7
Phần tử biểu mẫu có nhãn liên kết 7
Có thể phân biệt được các đường liên kết mà không cần dựa vào màu sắc 7
Các đường liên kết có tên rõ ràng 7
Danh sách chỉ chứa các phần tử <li> và các phần tử hỗ trợ tập lệnh (<script><template>) 7
Các mục trong danh sách (<li>) có trong phần tử <ul>, <ol> hoặc <menu> mẹ 7
Tài liệu này không sử dụng <meta http-equiv="refresh"> 10
[user-scalable="no"] không được sử dụng trong phần tử <meta name="viewport"> và thuộc tính [maximum-scale] không nhỏ hơn 5 10
<object> thành phần có văn bản thay thế 7
Các phần tử lựa chọn có phần tử nhãn liên kết 7
Có thể đặt tiêu điểm vào các đường liên kết bỏ qua 3
Không có phần tử nào có giá trị [tabindex] lớn hơn 0 7
Bảng có nội dung khác nhau trong thuộc tính tóm tắt và <caption> 1
Bảng sử dụng <caption> thay vì các ô có thuộc tính [colspan] để biểu thị chú thích 7
Các phần tử <td> trong <table> lớn có một hoặc nhiều tiêu đề bảng 10
Các ô trong phần tử <table> sử dụng thuộc tính [headers] tham chiếu đến các ô trong cùng một bảng 7
Các phần tử <th> và phần tử có [role="columnheader"/"rowheader"] chứa các ô dữ liệu mà chúng mô tả 7
Các thuộc tính [lang] có giá trị hợp lệ 7
Phần tử <video> chứa phần tử <track>[kind="captions"] 10