Project Fugu API Showcase مجموعه‌ای از برنامه‌هایی است که از APIهایی استفاده می‌کنند که در چارچوب Project Fugu طراحی شده‌اند. در صفحه فرود قابلیت ها می توانید درباره Project Fugu اطلاعات بیشتری کسب کنید.