مانیفست - توکن های آزمایشی

مجموعه‌ای از نشانه‌های آزمایشی برای فعال کردن ویژگی‌های Origin Trial و Deprecation Trial در زمینه‌های برنامه افزودنی. می توانید در صفحه آزمایشی فعال مرور و ثبت نام کنید.

برای شرکت در چندین آزمایش به طور همزمان، هر نشانه را به عنوان یک ورودی آرایه جداگانه قرار دهید.

"trial_tokens": ["AnlT7gRo/750gGKtoI/A3D2rL5yAQA9wISlLqHGE6vJQinPfk0HiIij5LhWs+iuB7mTeotXmEXkvdpOAC1YjAgAAAG97Im9yaWdpbiI6ImNocm9tZS1leHRlbnNpb246Ly9sampoamFha21uY2lib25uanBhb2dsYmhjamVvbGhrayIsImZlYXR1cmUiOiJJQ2Fubm90QmVsaWV2ZVlvdVdhc3RlZFlvdXJUaW1lRGVjb2RpbmdUaGlzIiwiZXhwaXJ5Ijo1NzI1NDA3OTk5fQ=="]

درباره نحوه ثبت و استفاده از نشانه‌ها در برنامه افزودنی خود در راهنمای رسمی بیشتر بیاموزید.