صفحه فاقد نوع doctype HTML است، بنابراین حالت quirks را راه‌اندازی می‌کند

تعیین یک doctype از تغییر حالت مرورگر به حالت quirks جلوگیری می کند که می تواند باعث شود صفحه شما به روش های غیرمنتظره ای نمایش داده شود .

چگونه ممیزی doctype فانوس دریایی شکست می خورد

Lighthouse صفحات را بدون اعلان <!DOCTYPE html> پرچم گذاری می کند:

ممیزی فانوس دریایی که نشان از گم شدن داکتیپ دارد

نحوه اضافه کردن یک اعلان doctype

اعلان <!DOCTYPE html> به بالای سند HTML خود اضافه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
…

برای اطلاعات بیشتر به صفحه Doctype MDN مراجعه کنید.

منابع