Không chuyển hướng lưu lượng truy cập HTTP đến HTTPS

Tất cả các trang web phải được bảo vệ bằng HTTPS. Hãy xem bài đăng Không sử dụng HTTPS để tìm hiểu lý do và cách thiết lập HTTPS trên máy chủ của bạn.

Cách không thể kiểm tra chuyển hướng HTTP Lighthouse

Lighthouse gắn cờ các trang không được chuyển hướng đến HTTPS:

Kiểm tra Lighthouse cho thấy lưu lượng truy cập HTTP không được chuyển hướng đến HTTPS

Lighthouse sẽ thay đổi URL của trang thành HTTP, tải trang rồi chờ sự kiện từ Chrome Remote Debugging Protocol (Giao thức gỡ lỗi từ xa của Chrome) cho biết rằng trang này an toàn. Nếu Lighthouse không nhận được sự kiện trong vòng 10 giây, thì quá trình kiểm tra sẽ không thành công.

Cách chuyển hướng lưu lượng truy cập HTTP sang HTTPS

Sau khi bạn thiết lập HTTPS, hãy đảm bảo rằng tất cả lưu lượng truy cập HTTP không an toàn đến trang web của bạn đều được chuyển hướng đến HTTPS:

Tài nguyên