Khám phá các thư viện và API để nhúng nội dung trên web vào các ứng dụng Android.

Tab tùy chỉnh

Tìm hiểu thời điểm tốt nhất nên sử dụng Tab tuỳ chỉnh Android để mở URL trong ứng dụng Android của bạn.
Đánh giá các tính năng của Thẻ tuỳ chỉnh và khả năng sử dụng các tính năng đó trên trình duyệt.
Chạy ứng dụng trực tiếp qua một trang web bằng Android Intent.