ציון נגישות של Lighthouse

ציון הנגישות של Lighthouse הוא ממוצע משוקלל של כל ביקורות הנגישות. השקלול מבוסס על הערכות השפעה על המשתמשים.

כל ביקורת נגישות עוברת בהצלחה או נכשלת. בניגוד לביקורות ביצועים, דף לא מקבל נקודות על מעבר חלקי של ביקורת נגישות. לדוגמה, אם לחלק מהלחצנים בדף יש שמות נגישים, אבל לאחרים אין, הדף יקבל 0 בשביל ללחצנים אין שם נגיש.

הטבלה הבאה מציגה את השקלול של כל ביקורת נגישות. לביקורות עם שקלול כבד יותר יש השפעה גדולה יותר על הציון שלך. ביקורות ידניות לא נכללות בטבלה כי הן לא משפיעות על הציון.

ביקורת משקל
הערכים של [accesskey] הם ייחודיים 7
[aria-*] מאפיינים תואמים לתפקידים שלהם ‏10
הערכים שהוקצו לרכיב role="" הם תפקידים חוקיים של ARIA 1
לרכיבים button, link ו-menuitem יש תוויות נגישות 7
לרכיבים עם role="dialog" או role="alertdialog" יש תוויות נגישות 7
המשתמש [aria-hidden="true"] לא נמצא במסמך <body> ‏10
רכיבי [aria-hidden="true"] לא מכילים צאצאים שניתן להתמקד בהם 7
לשדות להזנת קלט של ARIA יש תוויות נגישות 7
לרכיבי meter של ARIA יש תוויות נגישות 7
לרכיבי progressbar של ARIA יש תוויות נגישות 7
יש ל-[role] את כל מאפייני ה-[aria-*] הנדרשים ‏10
ברכיבים עם [role] של ARIA שמחייבים ילדים לכלול [role] ספציפי יש את כל הצאצאים הנדרשים ‏10
רכיבי [role] נמצאים בתוך רכיב ההורה הנדרש שלהם ‏10
הערכים של [role] תקינים 7
ברכיבים עם המאפיין role=text אין צאצאים שניתן להתמקד בהם 7
לשדות מתג של ARIA יש תוויות נגישות 7
לרכיבי tooltip של ARIA יש תוויות נגישות 7
לרכיבי treeitem של ARIA יש תוויות נגישות 7
למאפייני [aria-*] יש ערכים חוקיים ‏10
המאפיינים של [aria-*] תקינים ואין שגיאות איות ‏10
ללחצנים יש שם נגיש ‏10
הדף מכיל כותרת, קישור לדילוג או אזור של ציון דרך 7
יחס הניגודיות של צבעי הרקע והחזית הוא מספיק 7
רכיבי <dl> מכילים רק קבוצות <dt> ו-<dd> עם סדר תקין, <script>, <template> או <div> רכיבים 7
פריטים ברשימת ההגדרות מוקפים ברכיבים מסוג <dl> 7
המסמך מכיל רכיב <title> 7
מאפייני [id] ברכיבים פעילים שניתן להתמקד בהם הם ייחודיים 7
מזהי ARIA הם ייחודיים ‏10
אין שדות בטופס עם כמה תוויות 3
לרכיבי <frame> או <iframe> יש כותרת 7
רכיבי הכותרת מופיעים בסדר יורד יורד 3
לרכיב <html> יש מאפיין [lang] 7
לרכיב <html> יש ערך חוקי במאפיין [lang] 7
לרכיב <html> יש מאפיין [xml:lang] ששפת הבסיס שלו זהה לזו של המאפיין [lang] 3
לרכיבי התמונה יש מאפיינים מסוג [alt] ‏10
לרכיבי התמונה אין מאפייני [alt] שהם טקסט מיותר 1
יש טקסט ברור בלחצני הקלט ‏10
<input type="image"> ברכיבים יש [alt] טקסט ‏10
לרכיבים עם תוויות טקסט גלויות יש תוויות נגישות תואמות 7
לרכיבי הטופס יש תוויות משויכות 7
ניתן להבדיל בין קישורים בלי להסתמך על צבע 7
יש לקישורים שם ברור 7
רשימות מכילות רק רכיבי <li> ורכיבים שתומכים בסקריפט (<script> ו-<template>) 7
פריטים ברשימה (<li>) נמצאים ברכיבי הורה מסוג <ul>, <ol> או <menu> 7
במסמך לא נעשה שימוש ב-<meta http-equiv="refresh"> ‏10
לא נעשה שימוש ב-[user-scalable="no"] ברכיב <meta name="viewport"> והמאפיין [maximum-scale] קטן מ-5 ‏10
לרכיבי <object> יש טקסט חלופי 7
לרכיבים נבחרים יש רכיבי תווית משויכים 7
ניתן להתמקד בקישורים לדילוג למקום מסוים בדף 3
לאף רכיב אין ערך [tabindex] גדול מ-0 7
הטבלאות מכילות תוכן שונה במאפיין הסיכום וברכיב <caption> 1
בטבלאות, נעשה שימוש במאפיין <caption> במקום בתאים עם המאפיין [colspan] כדי לציין כיתוב 7
לרכיבי <td> במאפיין <table> גדול יש כותרת טבלה אחת או יותר ‏10
תאים ברכיב <table> שמשתמשים במאפיין [headers] מתייחסים לתאים בטבלה באותה טבלה 7
<th> רכיבים ורכיבים עם [role="columnheader"/"rowheader"] יש תאי נתונים שהם מתארים 7
למאפייני [lang] יש ערך חוקי 7
רכיבי <video> מכילים רכיב <track> עם [kind="captions"] ‏10