Trang thiếu loại tài liệu HTML nên đã kích hoạt chế độ tương thích ngược

Khi bạn chỉ định một loại tài liệu, trình duyệt sẽ không thể chuyển sang chế độ tương thích ngược. Điều này có thể khiến trang của bạn hiển thị theo cách không mong muốn.

Cách quy trình kiểm tra loại tài liệu Lighthouse không thành công

Lighthouse gắn cờ các trang không khai báo <!DOCTYPE html>:

Kiểm tra Lighthouse cho thấy loại tài liệu bị thiếu

Cách thêm phần khai báo loại tài liệu

Thêm nội dung khai báo <!DOCTYPE html> vào đầu tài liệu HTML của bạn:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
…

Xem trang Doctype của MDN để biết thêm thông tin.

Tài nguyên