Trang có mã trạng thái HTTP không thành công

Máy chủ cung cấp mã trạng thái HTTP gồm ba chữ số cho mỗi yêu cầu tài nguyên mà máy chủ nhận được. Mã trạng thái trong 400 và 500 cho biết đã xảy ra lỗi với tài nguyên được yêu cầu. Nếu gặp lỗi mã trạng thái khi thu thập dữ liệu trên một trang web, thì công cụ tìm kiếm có thể sẽ không lập chỉ mục trang đó đúng cách.

Cách quy trình kiểm tra mã trạng thái Lighthouse HTTP không thành công

Lighthouse gắn cờ các trang trả về mã trạng thái HTTP không thành công (trong 400 hoặc 500s):

Kiểm tra bằng Lighthouse cho thấy các công cụ tìm kiếm đang gặp khó khăn trong việc lập chỉ mục trang của bạn

Cách khắc phục mã trạng thái HTTP không thành công

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn thực sự muốn các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trên trang đó. Bạn không nên đưa một số trang (như trang 404 hay bất kỳ trang nào khác hiển thị lỗi) vào kết quả tìm kiếm.

Để khắc phục lỗi mã trạng thái HTTP, hãy tham khảo tài liệu của máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn. Máy chủ phải trả về một mã trạng thái ở độ 200 cho tất cả URL hợp lệ hoặc một mã trạng thái ở độ 300 cho một tài nguyên đã chuyển sang một URL khác.

Tài nguyên