Korzystanie z interfejsu API niskiego poziomu karty niestandardowej

Zalecanym sposobem integracji aplikacji z kartami niestandardowymi jest wykorzystanie biblioteki przeglądarki AndroidX, ale możesz też rozpocząć tworzenie karty niestandardowej bez korzystania z biblioteki pomocy. Z tego przewodnika dowiesz się, jak to zrobić.

Pełna implementacja Biblioteki pomocy jest dostępna w GitHub i można jej użyć jako punktu wyjścia. Zawiera on też pliki AIDL wymagane do połączenia z usługą, ponieważ tych z repozytorium Chromium nie można używać bezpośrednio w Android Studio.

Podstawy uruchamiania kart niestandardowych przy użyciu interfejsu Low Level API

// Using a VIEW intent for compatibility with any other browsers on device.
// Caller should not be setting FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK or 
// FLAG_ACTIVITY_NEW_DOCUMENT. 
String url = ¨https://paul.kinlan.me/¨;
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url)); 
// Must have. Extra used to match the session. Its value is an IBinder passed
// whilst creating a news session. See newSession() below. Even if the service is not 
// used and there is no valid session id to be provided, this extra has to be present 
// with a null value to launch a custom tab.

private static final String EXTRA_CUSTOM_TABS_SESSION = "android.support.customtabs.extra.SESSION";
Bundle extras = new Bundle;
extras.putBinder(EXTRA_CUSTOM_TABS_SESSION, 
  sessionICustomTabsCallback.asBinder() /* Set to null for no session */);
intent.putExtras(extras);

Dodawanie dostosowań interfejsu

Aby dostosować interfejs, dodaj dodatki do intencji ACTION_VIEW. Pełną listę kluczy zewnętrznych używanych do dostosowania interfejsu znajdziesz w dokumentacji CustomTabsIntent. Oto przykład dodawania niestandardowego koloru paska narzędzi:

// Extra that changes the background color for the address bar. colorInt is an int
// that specifies a Color.

private static final String EXTRA_CUSTOM_TABS_TOOLBAR_COLOR = "android.support.customtabs.extra.TOOLBAR_COLOR";
intent.putExtra(EXTRA_CUSTOM_TABS_TOOLBAR_COLOR, colorInt);

Łączenie z usługą Karty niestandardowe

Z usługi Karty niestandardowe można korzystać w taki sam sposób jak innych usług na Androida. Interfejs jest tworzony za pomocą AIDL i automatycznie tworzy za Ciebie klasę usługi proxy.

Użyj metod dostępnych w usłudze proxy, aby rozgrzać się, utworzyć sesje i pobierać z wyprzedzeniem:

// Package name for the Chrome channel the client wants to connect to. This
// depends on the channel name.
// Stable = com.android.chrome
// Beta = com.chrome.beta
// Dev = com.chrome.dev
public static final String CUSTOM_TAB_PACKAGE_NAME = "com.chrome.dev"; // Change when in stable

// Action to add to the service intent. This action can be used as a way 
// generically pick apps that handle custom tabs for both activity and service 
// side implementations.
public static final String ACTION_CUSTOM_TABS_CONNECTION =
    "android.support.customtabs.action.CustomTabsService";
Intent serviceIntent = new Intent(ACTION_CUSTOM_TABS_CONNECTION);

serviceIntent.setPackage(CUSTOM_TAB_PACKAGE_NAME);
context.bindService(serviceIntent, mServiceConnection,
          Context.BIND_AUTO_CREATE | Context.BIND_WAIVE_PRIORITY);