Tổng quan về ChromeDriver

ChromeDriver là một máy chủ độc lập triển khai tiêu chuẩn W3C WebDriver. WebDriver là công cụ nguồn mở được tạo để kiểm thử tự động các ứng dụng web trên nhiều trình duyệt. Giao diện của phần mềm này cho phép kiểm soát và xem xét các tác nhân người dùng tại chỗ hoặc từ xa bằng các tính năng.

Chức năng là một tập hợp cặp khoá-giá trị trung lập về ngôn ngữ, dùng để xác định các tính năng và hành vi mong muốn của một phiên WebDriver. Các chức năng thường được truyền dưới dạng đối số khi tạo thực thể WebDriver và có thể dùng để chỉ định các chế độ cài đặt của trình duyệt (chẳng hạn như tên trình duyệt, phiên bản và chiến lược tải trang).

ChromeDriver mở rộng Webdriver bằng cách thêm các tính năng dành riêng cho Chromium. Phương thức này sử dụng đối tượng ChromeOptions để truyền các chức năng đến ChromeDriver từ API WebDriver. Một số chức năng dành riêng cho Chromium bao gồm khả năng cài đặt tiện ích, thay đổi loại cửa sổ và truyền đối số dòng lệnh khi khởi động.

Bạn có thể sử dụng ChromeDriver cho Chrome trên Android và Chrome trên máy tính (Mac, Linux, Windows và ChromeOS).

Bạn có thể xem trạng thái triển khai hiện tại của tiêu chuẩn WebDriver tại đây.

Tệp nhị phân mới nhất của ChromeDriver

Tài liệu về ChromeDriver

Khắc phục sự cố

Tham gia