به راحتی به شنوندگان رویداد بروید

نمایش تعریف تابع یک شنونده رویداد ثبت شده در هر گره.

به صفحه Event Listeners بروید و رویدادهای ثبت شده در هر گره را مرور کنید. همچنین می توانید منبع شنونده رویداد را با انتخاب Show Function مشاهده کنید