Hỗ trợ trình duyệt

Patrick Kettner
Patrick Kettner

Thẻ tuỳ chỉnh là một lựa chọn tuyệt vời để tạo trải nghiệm tuỳ chỉnh trên trình duyệt ngay trong ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, thẻ không phải là một lựa chọn duy nhất. Được xây dựng dựa trên Hệ thống ý định, Thẻ tuỳ chỉnh là một tập hợp các yêu cầu tuỳ chọn có thể định cấu hình được gửi đến trình duyệt ưu tiên của người dùng cuối. Triển khai các tuỳ chọn khác nhau là tùy thuộc vào mỗi trình duyệt. Khả năng sử dụng các tính năng của Thẻ tuỳ chỉnh có thể khác nhau giữa các trình duyệt Android do sự khác biệt về cách triển khai.

Sau đây là thông tin so sánh về một số trình duyệt trong hệ sinh thái Android. Phần lớn trình duyệt trên Android đều có hỗ trợ ở một mức nào đó. Các bảng này không nhằm mục đích toàn diện, nhưng minh hoạ mức độ hỗ trợ mà bạn có thể thấy. Bạn nên nghiên cứu trình duyệt mặc định của những người sử dụng ứng dụng của bạn và đảm bảo rằng bạn đang lập trình một cách phòng vệ.

CustomTabsIntent.Builder

CustomTabsIntent.Builder tạo Thẻ tuỳ chỉnh. Bạn có nhiều cách để định cấu hình thẻ tuỳ chỉnh nhằm giúp thẻ này kết hợp liền mạch nhất có thể với ứng dụng của bạn thông qua tập hợp các phương thức tích hợp sẵn được liệt kê dưới đây.

addDefaultShareMenuItem()

addDefaultShareMenuItem() thêm nút chia sẻ mặc định vào thanh công cụ Thẻ tuỳ chỉnh để cho phép người dùng chia sẻ trang web hiện tại qua các ứng dụng trên thiết bị của họ.

addMenuItem()

Thêm một mục trong trình đơn.

Bên trái là một chiếc điện thoại cho thấy một ứng dụng sử dụng addMenuItem() và ở bên phải là một chiếc điện thoại riêng biệt không có API

addToolbarItem()

Thêm một nút hành động vào thẻ tuỳ chỉnh. Bạn có thể thêm nhiều nút bằng phương thức này.

enableUrlBarHiding()

Cho phép thanh url ẩn khi người dùng cuộn xuống trên trang.

setActionButton()

Đặt nút hành động hiển thị trên thanh công cụ với hành vi phủ màu mặc định.

Ở bên trái là một chiếc điện thoại cho thấy một ứng dụng sử dụng setActionButton()(), và ở bên phải là một điện thoại riêng biệt không có API

setCloseButtonIcon()

Đặt nút đóng tuỳ chỉnh hiển thị trên thanh công cụ.

Ở bên trái là một chiếc điện thoại cho thấy một ứng dụng sử dụng setCloseButtonIcon() và ở bên phải là một điện thoại riêng biệt không có API

setCloseButtonPosition()

Đặt biểu tượng nút Đóng cho thẻ tuỳ chỉnh.

Ở bên trái là một chiếc điện thoại cho thấy một ứng dụng sử dụng setCloseButtonPosition(), và ở bên phải là một điện thoại riêng biệt không có API

setColorScheme()

Đặt bảng phối màu sẽ áp dụng cho giao diện người dùng trong thẻ tuỳ chỉnh.

Ở bên trái là một chiếc điện thoại cho thấy một ứng dụng dùng setColorScheme(), còn bên phải là một điện thoại riêng biệt không có API

setColorSchemeParams()

Đặt bảng phối màu sẽ áp dụng cho giao diện người dùng trong thẻ tuỳ chỉnh.

Ở bên trái là một chiếc điện thoại cho thấy một ứng dụng dùng setColorSchemeParams(), và ở bên phải là một điện thoại riêng biệt không có API

setDefaultColorSchemeParams()

Đặt CustomTabColorSchemeParams() cho bảng phối màu đã cho. Thao tác này cho phép chỉ định hai màu khác nhau trên thanh công cụ cho bảng phối sáng và tối.

Ở bên trái là một chiếc điện thoại cho thấy một ứng dụng dùng setDefaultColorSchemeParams(), và ở bên phải là một điện thoại riêng biệt không có API

setDefaultShareMenuItemEnabled()

Thiết lập xem một mục chia sẻ mặc định có được thêm vào trình đơn hay không.

setExitAnimations()

Đặt mọi ảnh động thoát.

setInitialActivityHeightPx()

Đặt chiều cao ban đầu của Hoạt động thẻ tuỳ chỉnh tính bằng pixel với hành vi đổi kích thước mặc định. Thẻ Tuỳ chỉnh sẽ hoạt động như một bảng dưới cùng. Đây thường được gọi là một Thẻ tuỳ chỉnh một phần.

Ở bên trái là một chiếc điện thoại cho thấy một ứng dụng sử dụng setInitialActivityHeightPx() và bên phải là một chiếc điện thoại riêng biệt không có API

setNavigationBarColor()

Đặt màu cho thanh điều hướng. Không ảnh hưởng đến các phiên bản API dưới L.

setNavigationBarDividerColor()

setSecondaryToolbarColor()

Đặt màu của thanh công cụ phụ.

setShareState()

Đặt trạng thái chia sẻ sẽ được áp dụng cho thẻ tuỳ chỉnh.

Ở bên trái là một chiếc điện thoại cho thấy một ứng dụng sử dụng setShareState(), còn bên phải là một chiếc điện thoại riêng biệt không có API

setShowTitle()

Đặt tiêu đề có hiển thị trong thẻ tuỳ chỉnh hay không.

Bên trái là một chiếc điện thoại cho thấy một ứng dụng dùng setShowTitle(), và ở bên phải là một chiếc điện thoại riêng biệt không có API

setStartAnimations()

Đặt ảnh động bắt đầu.

setToolbarColor()

Đặt màu cho thanh công cụ. Trên Android L trở lên, màu này cũng được áp dụng cho thanh trạng thái.

setToolbarCornerRadiusDp()

Đặt bán kính góc trên cùng của thanh công cụ theo dp.

setUrlBarHidingEnabled()

Thiết lập xem thanh url có ẩn khi người dùng cuộn xuống trên trang hay không.

CustomTabsClient

CustomTabsClient là một lớp không bắt buộc để giao tiếp với CustomTabsService và tạo CustomTabsSession qua lớp đó.

khởi động()

Khởi động quá trình của trình duyệt.

CustomTabsSession

CustomTabsSession là một lớp không bắt buộc mà bạn có thể cung cấp cho một thực thể của CustomTabsIntent.Builder(). Khi sử dụng, bạn có thể sử dụng lớp này để xử lý mọi hoạt động giao tiếp với Thẻ tuỳ chỉnh.

setEngagementSignalsCallback()

Thiết lập EngagementSignalsCallback để nhận lệnh gọi lại cho các sự kiện liên quan đến mức độ tương tác của người dùng với trang web trong thẻ.

isEngagementSignalsApiAvailable()

Trả về xem có API Tín hiệu tương tác hay không. Khả năng sử dụng của API Tín hiệu tương tác có thể thay đổi trong thời gian chạy.

mayLaunchUrl()

Cho trình duyệt biết một thao tác điều hướng đến một URL trong tương lai. URL có nhiều khả năng nhất phải được chỉ định trước. Nếu muốn, bạn có thể cung cấp một danh sách các URL có khả năng khác. Các nhãn này được coi là có ít khả năng hơn so với mục đầu tiên và phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần. Những URL bổ sung này có thể bị bỏ qua. Tất cả các lệnh gọi trước đó đến phương thức này đều sẽ bị giảm mức độ ưu tiên.