Bắt đầu

Bước đầu tiên để tích hợp Thẻ tuỳ chỉnh là thêm Thư viện trình duyệt AndroidX vào dự án của bạn. Mở tệp app/build.gradle và thêm thư viện trình duyệt vào mục phần phụ thuộc.

dependencies {
   …
   implementation 'androidx.browser:browser:1.5.0'
}

Khi đã cài đặt thư viện androidx.browser/browser, bạn có thể sử dụng CustomTabsIntent.Builder để tạo CustomTabsIntent và chạy Thẻ tuỳ chỉnh bằng cách gọi launchUrl() và truyền Uri:

String url = "https://developers.android.com";
CustomTabsIntent intent = new CustomTabsIntent.Builder()
        .build();
intent.launchUrl(MainActivity.this, Uri.parse(url));

Thao tác này sẽ mở hoạt động Thẻ tuỳ chỉnh toàn màn hình như trong ảnh chụp màn hình sau đây.

Giao diện Thẻ tuỳ chỉnh mặc định.

Theo mặc định, Thẻ tuỳ chỉnh hỗ trợ Đường liên kết trong ứng dụng Android. Điều này có nghĩa là nếu bạn đã cài đặt ứng dụng YouTube, thì thao tác chạy CustomTabsIntent có URL video trên YouTube sẽ mở ứng dụng YouTube thay vì trình duyệt.

Tuy nhiên, việc chuyển CustomTabsSession đến CustomTabIntent sẽ buộc mở đường liên kết trong Thẻ tuỳ chỉnh, ngay cả khi ứng dụng gốc tương ứng đã được cài đặt. Nếu muốn giữ hành vi mặc định là mở đường liên kết web trong ứng dụng gốc, bạn cần làm theo thêm hướng dẫn của chúng tôi về cách kiểm tra xem ứng dụng gốc đã cài đặt có thể xử lý đường liên kết hay không.

Tiếp theo: tìm hiểu cách tuỳ chỉnh giao diện của Thẻ tuỳ chỉnh..