Dễ dàng chuyển sang trình nghe sự kiện

Hiển thị định nghĩa hàm của trình nghe sự kiện đã đăng ký trên bất kỳ nút nào.

Chuyển đến ngăn Trình xử lý sự kiện và duyệt qua các sự kiện đã đăng ký trên bất kỳ nút nào. Bạn cũng có thể xem nguồn của trình nghe sự kiện bằng cách chọn Hiển thị hàm