Manifest V3 là phiên bản mới nhất của nền tảng tiện ích. Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với các API hiện có và bổ sung một số tính năng mới.

Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu của Manifest V3 là trở thành bước đầu tiên trong tầm nhìn của nền tảng nhằm cải thiện quyền riêng tư, tính bảo mật và hiệu suất của tiện ích. Cùng với những thay đổi đối với nền tảng này, chúng tôi đang nỗ lực để giúp người dùng hiểu rõ hơn và kiểm soát tốt hơn những tiện ích có thể làm. Những thay đổi này sẽ mất vài năm để hoàn tất.

Điều gì thay đổi?

Các tiện ích trong Manifest V2 có trang nền tồn tại trong thời gian dài và chiếm tài nguyên, ngay cả khi tiện ích không chạy. Trong Manifest V3, chúng tôi đã di chuyển ngữ cảnh nền sang dịch vụ worker. Các trình chạy này chỉ chạy khi cần.
Manifest V3 không cho phép tiện ích sử dụng mã được lưu trữ từ xa. Điều này gây ra rủi ro về bảo mật khi cho phép thực thi mã chưa được xem xét trong tiện ích. Với thay đổi này, một tiện ích chỉ có thể thực thi JavaScript có trong gói của tiện ích đó và phải được Cửa hàng Chrome trực tuyến xem xét.
Chúng tôi sẽ ngừng sử dụng phiên bản chặn của API webRequest. Các tiện ích bắt buộc này cần proxy cho tất cả lưu lượng truy cập mạng nhằm cung cấp khả năng lọc. Điều này làm phát sinh chi phí hiệu suất và quyền riêng tư. declarativeNetRequest API mới cung cấp giải pháp thay thế an toàn hơn cho nhiều trường hợp sử dụng.
Manifest V3 cũng bổ sung một số API và chức năng mới, cải tiến nền tảng, bao gồm cả việc hỗ trợ các phương thức dựa trên lời hứa cùng nhiều điểm cải tiến khác.

Bạn muốn đi đâu từ đây?

Tìm hiểu cách di chuyển tiện ích.
Xem những lỗ hổng chính mà chúng tôi đã thu hẹp về nền tảng trong quá trình chuyển đổi này.
Xem danh sách kiểm tra gồm các thay đổi để di chuyển.
Tư vấn về cách xuất bản tiện ích đã cập nhật.