مستندات مرجع برای برنامه های افزودنی کروم.
به دنبال مستندات Manifest V2 هستید؟ اینجا را ببین .