نمونه‌هایی را از مخزن نمونه‌های برنامه افزودنی Chrome کاوش کنید. از این ها برای یادگیری نحوه کار افزونه ها یا به عنوان نقطه شروع برای ساخت برنامه های افزودنی خود استفاده کنید.