Giảm tác động của mã bên thứ ba

Để thêm một mạng quảng cáo, nút mạng xã hội, thử nghiệm A/B hoặc dịch vụ phân tích vào trang của mình, thường bạn cần thêm tập lệnh của bên thứ ba vào HTML của mình. Các tập lệnh bên thứ ba này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất tải trang của bạn.

Cách quy trình kiểm tra Lighthouse cho mã của bên thứ ba không thành công

Lighthouse gắn cờ các trang có mã của bên thứ ba chặn chuỗi chính trong 250 mili giây trở lên:

Ảnh chụp màn hình LighthouseGiảm tác động của tính năng kiểm tra mã của bên thứ ba

Tập lệnh của bên thứ ba là bất kỳ tập lệnh nào được lưu trữ trên một miền khác với miền của URL mà bạn đã kiểm tra bằng Lighthouse. Khi trang tải, Lighthouse sẽ tính toán thời lượng mỗi tập lệnh bên thứ ba chặn luồng chính. Nếu tổng thời gian chặn lớn hơn 250 mili giây thì quá trình kiểm tra sẽ không thành công.

Cách giảm tác động của mã bên thứ ba

Hãy xem bài viết Xác định các tập lệnh chạy chậm của bên thứ ba để tìm hiểu cách sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển và các quy trình kiểm tra Lighthouse khác nhằm phát hiện mã của bên thứ ba có vấn đề, và xem bài viết Tải hiệu quả JavaScript của bên thứ ba để biết các chiến lược tối ưu hoá.

Tài nguyên