Quyền

Để truy cập vào hầu hết các tính năng và API tiện ích, bạn phải khai báo quyền trong tệp kê khai của tiện ích. Một số quyền sẽ kích hoạt cảnh báo mà người dùng phải cho phép để tiếp tục sử dụng tiện ích.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của các quyền, hãy xem bài viết Khai báo quyền. Để biết các phương pháp hay nhất về cách sử dụng các quyền có cảnh báo, hãy xem phần Nguyên tắc cảnh báo quyền.

Sau đây là danh sách tất cả quyền hiện có và mọi cảnh báo do các quyền cụ thể kích hoạt.

"accessibilityFeatures.modify"
Cho phép tiện ích sửa đổi trạng thái của tính năng hỗ trợ tiếp cận khi sử dụng API chrome.accessibilityFeatures.
Đã hiện cảnh báo: Thay đổi chế độ cài đặt hỗ trợ tiếp cận.
"accessibilityFeatures.read"
Cho phép tiện ích đọc các trạng thái hỗ trợ tiếp cận khi sử dụng API chrome.accessibilityFeatures.
Xuất hiện cảnh báo: Đọc chế độ cài đặt hỗ trợ tiếp cận.
"activeTab"
Cấp quyền truy cập tạm thời vào thẻ đang hoạt động thông qua cử chỉ của người dùng. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem activeTab.
"alarms"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.alarms.
"audio"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.audio.
"background"
Làm cho Chrome khởi động sớm (ngay sau khi người dùng đăng nhập vào máy tính, trước khi chạy Chrome) và tắt muộn (ngay cả sau khi cửa sổ cuối cùng đã đóng cho đến khi người dùng hoàn toàn thoát khỏi Chrome).
"bookmarks"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.bookmarks.
Cảnh báo xuất hiện: Đọc và thay đổi dấu trang của bạn.
"browsingData"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.browsingData.
"certificateProvider"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.certificateProvider.
"clipboardRead"
Cho phép tiện ích dán các mục từ bảng nhớ tạm bằng cách sử dụng Clipboard API trên nền tảng web.
Đã hiện cảnh báo: Đọc dữ liệu mà bạn sao chép và dán.
"clipboardWrite"
Cho phép tiện ích cắt và sao chép các mục vào bảng nhớ tạm bằng cách sử dụng Clipboard API (API Clipboard) của nền tảng web.
Cảnh báo xuất hiện: Sửa đổi dữ liệu mà bạn sao chép và dán.
"contentSettings"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.contentSettings.
Cảnh báo xuất hiện: Thay đổi các chế độ cài đặt kiểm soát quyền truy cập của trang web vào các tính năng như cookie, JavaScript, trình bổ trợ, vị trí địa lý, micrô, máy ảnh, v.v.
"contextMenus"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.contextMenus.
"cookies"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.cookies.
"debugger"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.debugger.
Các cảnh báo sẽ hiển thị:
  • Truy cập vào phần phụ trợ trình gỡ lỗi trang.
  • Đọc và thay đổi tất cả dữ liệu của bạn trên tất cả các trang web.
"declarativeContent"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.declarativeContent.
"declarativeNetRequest"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.declarativeNetRequest.
Xuất hiện cảnh báo: Chặn nội dung trên mọi trang.
"declarativeNetRequestWithHostAccess"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.declarativeNetRequest nhưng yêu cầu quyền của máy chủ đối với tất cả các thao tác.
"declarativeNetRequestFeedback"
Cấp quyền ghi lỗi và cảnh báo vào bảng điều khiển Công cụ cho nhà phát triển khi sử dụng API chrome.declarativeNetRequest. Quyền này được dùng với các tiện ích đã giải nén và bị bỏ qua đối với các tiện ích được cài đặt từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.
Đã hiện cảnh báo: Đọc nhật ký duyệt web của bạn.
"dns"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.dns.
"desktopCapture"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.desktopCapture.
Cảnh báo xuất hiện: Chụp nội dung màn hình của bạn.
"documentScan"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.documentScan.
"downloads"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.downloads.
Đã hiện cảnh báo: Quản lý tệp đã tải xuống.
"downloads.open"
Cho phép sử dụng chrome.downloads.open().
Đã hiện cảnh báo: Quản lý tệp đã tải xuống.
"downloads.ui"
Cho phép sử dụng chrome.downloads.setUiOptions().
Đã hiện cảnh báo: Quản lý tệp đã tải xuống.
"enterprise.deviceAttributes"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.enterprise.deviceAttributes.
"enterprise.hardwarePlatform"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.enterprise.hardwarePlatform.
"enterprise.networkingAttributes"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.enterprise.networkingAttributes.
"enterprise.platformKeys"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.enterprise.platformKeys.
"favicon"
Cấp quyền truy cập vào API Favicon.
Cảnh báo xuất hiện: Đọc biểu tượng của các trang web mà bạn truy cập.
"fileBrowserHandler"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.fileBrowserHandler.
"fileSystemProvider"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.fileSystemProvider.
"fontSettings"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.fontSettings.
"gcm"
Cấp quyền truy cập vào các API chrome.gcmchrome.instanceID.
"geolocation"
Cho phép tiện ích sử dụng API vị trí địa lý mà không cần nhắc người dùng cấp quyền.
Cảnh báo xuất hiện: Phát hiện vị trí thực của bạn.
"history"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.history.
Cảnh báo xuất hiện: Đọc và thay đổi nhật ký duyệt web của bạn trên mọi thiết bị đã đăng nhập.
"identity"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.identity.
Đã hiển thị cảnh báo: Biết rõ địa chỉ email của bạn.
"identity.email"
Cấp quyền truy cập vào địa chỉ email của người dùng thông qua API chrome.identity.
Đã hiển thị cảnh báo: Biết rõ địa chỉ email của bạn.
"idle"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.idle.
"loginState"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.loginState.
"management"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.management.
Đã hiện cảnh báo: Quản lý ứng dụng, tiện ích và giao diện.
"nativeMessaging"
Cấp quyền truy cập vào API thông báo gốc.
Đã hiển thị cảnh báo: Kết nối với các ứng dụng gốc hợp tác.
"notifications"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.notifications.
Đã hiện cảnh báo: Hiện thông báo.
"offscreen"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.offscreen.
"pageCapture"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.pageCapture.
Đã hiện cảnh báo: Đọc và thay đổi tất cả dữ liệu của bạn trên tất cả các trang web.
"platformKeys"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.platformKeys.
"power"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.power.
"printerProvider"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.printerProvider.
"printing"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.printing.
"printingMetrics"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.printingMetrics.
"privacy"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.privacy.
Đã hiện cảnh báo: Thay đổi các chế độ cài đặt liên quan đến quyền riêng tư.
"processes"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.processes.
"proxy"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.proxy.
Đã hiện cảnh báo: Đọc và thay đổi tất cả dữ liệu của bạn trên tất cả các trang web.
"readingList"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.readingList.
Cảnh báo xuất hiện: Đọc và thay đổi các mục trong danh sách đọc.
"runtime"
Cấp quyền truy cập vào runtime.connectNative()runtime.sendNativeMessage(). Bạn không cần phải có quyền đối với tất cả các tính năng khác của không gian tên runtime.
"scripting"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.scripting.
"search"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.search.
"sessions"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.sessions.
Các cảnh báo sẽ hiển thị:
  • Khi được dùng với quyền "history": Đọc và thay đổi nhật ký duyệt web của bạn trên mọi thiết bị đã đăng nhập.
  • Khi được sử dụng với quyền "tabs": Đọc nhật ký duyệt web của bạn trên mọi thiết bị đã đăng nhập.
"sidePanel"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.sidePanel.
"storage"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.storage.
"system.cpu"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.system.cpu.
"system.display"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.system.display.
"system.memory"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.system.memory.
"system.storage"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.system.storage.
Cảnh báo xuất hiện: Xác định và ngắt kết nối thiết bị lưu trữ.
"tabCapture"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.tabCapture.
Đã hiện cảnh báo: Đọc và thay đổi tất cả dữ liệu của bạn trên tất cả các trang web.
"tabGroups"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.tabGroups.
Cảnh báo sẽ xuất hiện: Xem và quản lý các nhóm thẻ của bạn.
"tabs"
Cấp quyền truy cập vào các trường đặc quyền của đối tượng Thẻ mà một số API sử dụng, bao gồm cả chrome.tabschrome.windows. Thường thì bạn không cần khai báo quyền này để sử dụng các API đó.
Đã hiện cảnh báo: Đọc nhật ký duyệt web của bạn.
"topSites"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.topSites.
Cảnh báo xuất hiện: Vui lòng đọc danh sách các trang web bạn thường xuyên truy cập nhất.
"tts"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.tts.
"ttsEngine"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.ttsEngine.
Đã hiển thị cảnh báo: Đọc tất cả văn bản được đọc bằng giọng nói tổng hợp.
"unlimitedStorage"
Cung cấp hạn mức không giới hạn cho chrome.storage.local, IndexedDB, Cache StorageOrigin Private File System. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bộ nhớ và cookie.
"vpnProvider"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.vpnProvider.
"wallpaper"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.wallpaper.
"webAuthenticationProxy"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.webAuthenticationProxy.
Đã hiện cảnh báo: Đọc và thay đổi tất cả dữ liệu của bạn trên tất cả các trang web.
"webNavigation"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.webNavigation.
Đã hiện cảnh báo: Đọc nhật ký duyệt web của bạn.
"webRequest"
Cấp quyền truy cập vào API chrome.webRequest.
"webRequestBlocking"
Cho phép sử dụng API chrome.webRequest để chặn.