Ocena ułatwień dostępu w Lighthouse

Wynik w Lighthouse Accessibility to średnia ważona ze wszystkich audytów ułatwień dostępu. Waga jest określana na podstawie ocen wpływu na użytkowników osi.

Każda kontrola ułatwień dostępu jest zaliczona lub nie. W przeciwieństwie do kontroli wydajności strona nie otrzymuje punktów za częściowe zaliczenie audytu ułatwień dostępu. Jeśli na przykład niektóre przyciski na stronie mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu, a inne nie, strona otrzyma wartość 0 w przypadku kontroli Przyciski nie mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu.

W tabeli poniżej znajdziesz wagi poszczególnych kontroli ułatwień dostępu. Bardziej ważone audyty mają większy wpływ na wynik. Ręczne audyty nie zostały uwzględnione w tabeli, ponieważ nie mają wpływu na Twój wynik.

Skontroluj Waga
Wartości [accesskey] są unikalne 7
Atrybuty [aria-*] pasują do swoich ról 10
Wartości przypisane do elementu role="" są prawidłowymi rolami ARIA 1
Elementy button, link i menuitem mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu 7
Elementy z atrybutami role="dialog" lub role="alertdialog" mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu 7
W dokumencie <body> brakuje kolumny [aria-hidden="true"] 10
Elementy [aria-hidden="true"] nie zawierają elementów podrzędnych, które można zaznaczyć 7
Pola do wprowadzania danych ARIA mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu 7
Elementy ARIA meter mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu 7
Elementy ARIA progressbar mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu 7
Obiekty typu [role] mają wszystkie wymagane atrybuty [aria-*] 10
Elementy z atrybutem ARIA [role], które wymagają, by elementy podrzędne zawierały określony atrybut [role], mają wszystkie wymagane elementy podrzędne 10
Elementy [role] znajdują się wewnątrz wymaganych elementów nadrzędnych 10
Wartości [role] są prawidłowe 7
Elementy z atrybutem role=text nie mają elementów podrzędnych, które można zaznaczyć 7
Pola przełączania ARIA mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu 7
Elementy ARIA tooltip mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu 7
Elementy ARIA treeitem mają nazwy na potrzeby ułatwień dostępu 7
Atrybuty [aria-*] mają prawidłowe wartości 10
Atrybuty [aria-*] są prawidłowe i nie ma w nich literówek 10
Przyciski mają nazwę na potrzeby ułatwień dostępu 10
Strona zawiera nagłówek, link pomijania lub region punktu orientacyjnego 7
Kolory tła i pierwszego planu mają wystarczający współczynnik kontrastu 7
Elementy <dl> zawierają tylko właściwie uporządkowane grupy <dt> i <dd> oraz elementy <script>, <template> lub <div> 7
Elementy listy definicji znajdują się wewnątrz elementów <dl> 7
Dokument zawiera element <title> 7
Atrybuty [id] aktywnych elementów, które można zaznaczyć, są unikalne 7
Identyfikatory ARIA są unikalne 10
Żadne pola formularza nie mają wielu etykiet 3
Elementy <frame> i <iframe> mają tytuł 7
Elementy nagłówka pojawiają się w kolejności malejącej 3
Element <html> ma atrybut [lang] 7
Element <html> ma prawidłową wartość atrybutu [lang] 7
Element <html> ma atrybut [xml:lang] o tym samym języku podstawowym co atrybut [lang] 3
Elementy graficzne mają [alt] atrybuty 10
Elementy graficzne nie mają atrybutów [alt], które są nadmiarowym tekstem 1
Przyciski do wprowadzania danych mają dobrze widoczny tekst 10
Elementy <input type="image"> mają tekst [alt] 10
Elementy z widocznymi etykietami tekstowymi mają pasujące nazwy na potrzeby ułatwień dostępu 7
Z elementami formularzy są powiązane etykiety 7
Linki można odróżnić bez użycia koloru 7
Linki mają wyróżniające się nazwy 7
Listy zawierają tylko elementy <li> i elementy skryptowe (<script> i <template>) 7
Elementy listy (<li>) znajdują się w elementach nadrzędnych <ul>, <ol> lub <menu> 7
Dokument nie używa tagu <meta http-equiv="refresh"> 10
W elemencie <meta name="viewport"> nie jest używany atrybut [user-scalable="no"], a atrybut [maximum-scale] ma wartość nie mniejszą niż 5 10
Elementy <object> mają tekst zastępczy 7
Wybierz elementy, które mają powiązane elementy etykiet 7
Linki pomijania można zaznaczyć 3
Żaden element nie ma wartości [tabindex] większej niż 0 7
Tabele mają różne treści w atrybucie podsumowania i w elemencie <caption> 1
Tabele używają <caption> zamiast komórek z atrybutem [colspan] do wskazania podpisu 7
Elementy <td> w dużym elemencie <table> mają co najmniej 1 nagłówek tabeli 10
Komórki w elemencie <table>, które używają atrybutu [headers], odnoszą się do komórek tabeli w tej samej tabeli 7
Elementy <th> i elementy z atrybutem [role="columnheader"/"rowheader"] mają opisywane komórki danych 7
Atrybuty [lang] mają prawidłową wartość 7
Elementy <video> zawierają element <track> z atrybutem [kind="captions"] 10