Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển (Chrome 71)

Các tính năng mới và thay đổi lớn sắp ra mắt trên Công cụ của Chrome cho nhà phát triển trong Chrome 71 bao gồm:

Đọc tiếp hoặc xem phiên bản video của trang này:

Di chuột qua Biểu thức trực tiếp để đánh dấu nút DOM

Khi một Biểu thức trực tiếp đánh giá một nút DOM, hãy di chuột qua kết quả Biểu thức trực tiếp để làm nổi bật nút đó trong khung nhìn.

Di chuột qua kết quả Biểu thức trực tiếp để đánh dấu nút trong khung nhìn.

Hình 1 Di chuột qua kết quả Biểu thức trực tiếp để đánh dấu nút trong khung nhìn

Lưu trữ các nút DOM dưới dạng biến toàn cục

Để lưu trữ một nút DOM dưới dạng biến toàn cục, hãy chạy một biểu thức trong Bảng điều khiển để đánh giá một nút, nhấp chuột phải vào kết quả, sau đó chọn Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục.

Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục trong Console.

Hình 2. Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục trong Console

Hoặc nhấp chuột phải vào nút đó trong Cây DOM rồi chọn Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục.

Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục trong Cây DOM.

Hình 3. Lưu trữ dưới dạng biến toàn cục trong Cây DOM

Thông tin về trình khởi tạo và mức độ ưu tiên hiện đã có trong nội dung nhập và xuất của HAR

Nếu muốn chẩn đoán nhật ký mạng cho đồng nghiệp, bạn có thể xuất các yêu cầu mạng sang tệp HAR.

Đang xuất các yêu cầu mạng sang tệp HAR.

Hình 8. Xuất các yêu cầu mạng sang tệp HAR

Để nhập tệp trở lại bảng điều khiển Mạng, chỉ cần kéo và thả tệp.

Khi bạn xuất tệp HAR, Công cụ cho nhà phát triển giờ đây sẽ bao gồm trình khởi tạo và thông tin mức độ ưu tiên trong tệp HAR. Khi bạn nhập lại các tệp HAR vào Công cụ cho nhà phát triển, cột Trình khởi tạoMức độ ưu tiên sẽ được điền sẵn.

Trường _initiator cung cấp thêm ngữ cảnh về nguyên nhân khiến tài nguyên được yêu cầu. Mục này liên kết với cột Trình khởi tạo trong bảng Yêu cầu.

Cột trình khởi tạo.

Hình 9. Cột trình khởi tạo

Bạn cũng có thể giữ phím Shift và di chuột qua một yêu cầu để xem trình khởi tạo và các phần phụ thuộc của yêu cầu đó.

Xem trình khởi tạo và phần phụ thuộc.

Hình 10. Xem trình khởi tạo và phần phụ thuộc

Trường _priority cho biết mức độ ưu tiên mà trình duyệt đã gán cho tài nguyên. Cột này sẽ liên kết với cột Priority (Mức độ ưu tiên) trong bảng Yêu cầu. Cột này bị ẩn theo mặc định.

Cột Mức độ ưu tiên.

Hình 11 Cột Mức độ ưu tiên

Nhấp chuột phải vào tiêu đề của bảng Yêu cầu rồi chọn Mức độ ưu tiên để hiển thị cột Mức độ ưu tiên.

Cách hiển thị cột Mức độ ưu tiên.

Hình 12 Cách hiển thị cột Mức độ ưu tiên

Truy cập vào Trình đơn Lệnh từ Trình đơn chính

Sử dụng Trình đơn lệnh để nhanh chóng truy cập vào bảng điều khiển, thẻ và tính năng của Công cụ cho nhà phát triển.

Trình đơn lệnh.

Hình 13. Trình đơn lệnh

Bây giờ, bạn có thể mở Trình đơn Lệnh từ Trình đơn chính. Nhấp vào nút Trình đơn chính main rồi chọn Run Command (Chạy lệnh).

Mở Trình đơn lệnh trong Trình đơn chính.

Hình 14. Mở Trình đơn Lệnh trong Trình đơn chính

Điểm ngắt hình trong hình

Hình trong hình là một API thử nghiệm mới cho phép một trang tạo cửa sổ video nổi trên màn hình.

Bật các hộp đánh dấu enterpictureinpicture, leavepictureinpictureresize trong ngăn Điểm ngắt trình nghe sự kiện để tạm dừng bất cứ khi nào một trong các sự kiện hình trong hình này kích hoạt. Công cụ cho nhà phát triển sẽ tạm dừng trên dòng đầu tiên của trình xử lý.

Sự kiện Hình trong hình trong ngăn Điểm ngắt của trình xử lý sự kiện.

Hình 16. Sự kiện Hình trong hình trong ngăn Điểm ngắt của trình xử lý sự kiện

(Mẹo tặng thêm) Chạy MonitorEvents() trong Bảng điều khiển để xem các sự kiện của một phần tử kích hoạt

Giả sử bạn muốn thêm đường viền màu đỏ xung quanh một nút sau khi lấy tiêu điểm vào nút đó rồi nhấn R, E, D, nhưng không biết nên thêm trình nghe vào sự kiện nào. Sử dụng monitorEvents() để ghi tất cả sự kiện của phần tử vào Bảng điều khiển.

 1. Lấy thông tin tham chiếu đến nút này.

  Sử dụng "Store dưới dạng biến toàn cục" để lấy thông tin tham chiếu đến nút.

  Hình 17. Sử dụng Store dưới dạng biến toàn cục để lấy thông tin tham chiếu đến nút

 2. Truyền nút này làm đối số đầu tiên cho monitorEvents().

  Chuyển nút đến MonitorEvents().

  Hình 18. Truyền nút đến monitorEvents()

 3. Tương tác với nút. Công cụ cho nhà phát triển ghi nhật ký tất cả sự kiện của nút vào Bảng điều khiển.

  Các sự kiện của nút trong Bảng điều khiển.

  Hình 19. Các sự kiện của nút trong Bảng điều khiển

Gọi lệnh unmonitorEvents() để dừng ghi nhật ký sự kiện vào Bảng điều khiển.

unmonitorEvents(temp1);

Truyền một mảng làm đối số thứ hai cho monitorEvents() nếu bạn chỉ muốn theo dõi một số sự kiện hoặc loại sự kiện nhất định:

monitorEvents(temp1, ['mouse', 'focus']);

Loại mouse yêu cầu Công cụ cho nhà phát triển ghi nhật ký tất cả các sự kiện liên quan đến chuột, chẳng hạn như mousedownclick. Các loại được hỗ trợ khác là key, touchcontrol.

Hãy xem phần Tham chiếu dòng lệnh để biết các hàm tiện dụng khác mà bạn có thể gọi trong Bảng điều khiển.

Tải kênh xem trước xuống

Hãy cân nhắc việc sử dụng Chrome Canary, Nhà phát triển hoặc Beta làm trình duyệt phát triển mặc định của bạn. Các kênh xem trước này cho phép bạn truy cập vào các tính năng mới nhất của Công cụ cho nhà phát triển, kiểm thử các API nền tảng web tiên tiến và tìm ra các vấn đề trên trang web của bạn trước khi người dùng làm điều đó!

Liên hệ với nhóm Công cụ của Chrome cho nhà phát triển

Sử dụng các lựa chọn sau để thảo luận về các tính năng và thay đổi mới trong bài đăng, hoặc bất cứ nội dung nào khác liên quan đến Công cụ cho nhà phát triển.

 • Gửi đề xuất hoặc phản hồi cho chúng tôi qua crbug.com.
 • Báo cáo sự cố trong Công cụ cho nhà phát triển bằng cách sử dụng Tuỳ chọn khác   Thêm   > Trợ giúp > Báo cáo vấn đề về Công cụ cho nhà phát triển trong Công cụ cho nhà phát triển.
 • Tweet tại @ChromeDevTools.
 • Để lại bình luận về Tính năng mới trong Video trên YouTube của Công cụ cho nhà phát triển hoặc Mẹo video trên YouTube trong Công cụ cho nhà phát triển.

Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển

Danh sách mọi nội dung được đề cập trong loạt bài Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển.

Chrome 127

Chrome 126

Chrome 125

Chrome 124

Chrome 123

Chrome 122

Chrome 121

Chrome 120

Chrome 119

Chrome 118

Chrome 117

Chrome 116

Chrome 115

Chrome 114

Chrome 113

Chrome 112

Chrome 111

Chrome 110

Chrome 109

Chrome 108

Chrome 107

Chrome 106

Chrome 105

Chrome 104

Chrome 103

Chrome 102

Chrome 101

Chrome 100

Chrome 99

Chrome 98

Chrome 97

Chrome 96

Chrome 95

Chrome 94

Chrome 93

Chrome 92

Chrome 91

Chrome 90

Chrome 89

Chrome 88

Chrome 87

Chrome 86

Chrome 85

Chrome 84

Chrome 83

Chrome 82

Chrome 82 đã bị huỷ.

Chrome 81

Chrome 80

Chrome 79

Chrome 78

Chrome 77

Chrome 76

Chrome 75

Chrome 74

Chrome 73

Chrome 72

Chrome 71

Chrome 70

Chrome 68

Chrome 67

Chrome 66

Chrome 65

Chrome 64

Chrome 63

Chrome 62

Chrome 61

Chrome 60

Chrome 59