Kiểm tra trạng thái xem xét

Sau khi bạn phát hành tiện ích lần đầu tiên hoặc tải phiên bản mới lên, mục của bạn sẽ trải qua một quy trình xem xét. Trang này mô tả cách kiểm tra trạng thái của mặt hàng .

Vòng đời của một mục trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Tất cả các mặt hàng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến đều được trải qua quy trình xem xét tự động. Trong một số trường hợp, việc xem xét thủ công là bắt buộc, đặc biệt là khi có yêu cầu về các quyền truy cập thông tin nhạy cảm. Vì lý do này, thời gian xem xét và/hoặc thời gian phê duyệt có thể mất nhiều thời gian hơn. Vì một mặt hàng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ trải qua nhiều giai đoạn, bạn cần theo dõi trạng thái của mặt hàng đó. Hãy xem sơ đồ vòng đời dưới đây:

Sơ đồ vòng đời của một mặt hàng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Kiểm tra trạng thái của mục

Trạng thái xem xét mục của bạn xuất hiện trong trang tổng quan dành cho nhà phát triển bên cạnh mỗi mục. Trạng thái có thể là Đã xuất bản, Đang chờ xử lý, Bị từ chối hoặc Đã bị gỡ bỏ.

Các loại trạng thái trên trang tổng quan dành cho nhà phát triển

Để luôn được thông báo về trạng thái của mặt hàng, bạn có thể:

  • Bật thông báo qua email. Các email bắt buộc như thông báo gỡ bỏ hoặc từ chối được bật theo mặc định. Để nhận thông báo khi sản phẩm được phát hành hoặc lên giai đoạn, bạn có thể bật thông báo qua email trên trang Tài khoản.

    Cách bật thông báo qua email

  • Kiểm tra email của nhà xuất bản. Sau khi bật thông báo qua email, hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn thường xuyên. Để đảm bảo rằng email CWS không bị gắn cờ là Thư rác, hãy thêm chromewebstore-noreply@google.com vào danh bạ để bạn nhận được tất cả thông tin trao đổi kịp thời.

Theo dõi các trường hợp từ chối và gỡ bỏ

Nếu tiện ích của bạn được xác định là vi phạm một hoặc nhiều điều khoản hoặc chính sách, bạn sẽ nhận được thông báo qua email có nội dung mô tả lỗi vi phạm và hướng dẫn về cách khắc phục.

Nếu bạn không nhận được email trong vòng một tuần, hãy kiểm tra trạng thái mặt hàng của bạn (như mô tả ở trên). Nếu mặt hàng của bạn bị từ chối, bạn có thể xem chi tiết trên thẻ Trạng thái của mặt hàng.

Thẻ trạng thái Cửa hàng Chrome trực tuyến

Nếu bạn nhận được thông báo về lỗi vi phạm mà không khắc phục, thì mặt hàng của bạn sẽ bị gỡ bỏ. Hãy xem phần Biện pháp thực thi đối với hành vi vi phạm để biết thêm thông tin chi tiết.