Hoàn tất thông tin danh sách của bạn

Trang này mô tả cách điền vào thẻ Trang thông tin trên Cửa hàng Play trong Trang tổng quan dành cho nhà phát triển. Tại đây, bạn có thể thêm thông tin về mặt hàng không có trong siêu dữ liệu của tệp kê khai, chẳng hạn như nội dung mô tả dài, ảnh chụp màn hình, video quảng cáo và đường liên kết đến các trang web có liên quan.

Ảnh chụp màn hình thẻ Trang thông tin trên cửa hàng Play trên trang tổng quan dành cho nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến

Xem Tạo trang thông tin tuyệt vời để tìm hiểu cách làm cho trang thông tin hấp dẫn hơn.

Thông tin chi tiết về sản phẩm

Trong phần này, bạn có thể đưa vào các thông tin sau về mặt hàng của mình:

 • Mô tả chi tiết về mặt hàng của bạn. Điều này giúp người dùng hiểu lý do họ nên cài đặt tiện ích của bạn. Bắt đầu phần mô tả bằng một tuyên bố ngắn gọn về chức năng của mục để người dùng có thể nhanh chóng hiểu được ý tưởng chính và các tính năng. Sau đó, hãy cung cấp thêm thông tin chi tiết, bản sao quảng cáo, nhật ký cập nhật, v.v. Chi tiết nhưng đảm bảo tuân thủ chính sách về Từ khoá không liên quan.
 • Danh mục chính mà bạn nên đăng mặt hàng trên cửa hàng trực tuyến.
 • Ngôn ngữ của mặt hàng để cho phép người dùng tìm kiếm phần mở rộng bằng ngôn ngữ của họ.

Nội dung đồ họa

Trong phần này, bạn phải cung cấp các hình ảnh và video quảng cáo sau đây, ngoại trừ ô quảng cáo Marquee (không bắt buộc):

 • 128x128 px để sử dụng làm biểu tượng cửa hàng của bạn.
 • Ít nhất một ảnh chụp màn hình 1280x800 px, tổng cộng tối đa 5 ảnh chụp màn hình.
 • Đường liên kết đến video trên YouTube giới thiệu các tính năng tiện ích của bạn.
 • Tệp PNG hoặc JPEG có kích thước 440x280 px để sử dụng làm thẻ thông tin quảng cáo nhỏ.
 • Tệp PNG hoặc JPEG có kích thước 1400x560 px để sử dụng làm thẻ thông tin quảng cáo marquee.

Hãy xem phần Cung cấp hình ảnh để giúp thiết kế hình ảnh cho mặt hàng của bạn và xem Nguyên tắc ghi nhãn để biết thông tin về cách bạn có thể sử dụng các thương hiệu của Google.

Bản địa hóa trang thông tin

Nếu đã bản địa hoá tiện ích, bạn có thể cung cấp nội dung mô tả, ảnh chụp màn hình và video quảng cáo bằng các ngôn ngữ mà tiện ích hỗ trợ. Không thể bản địa hoá ô nhỏ và ô quảng cáo Marquee.

Bắt đầu bằng cách chọn ngôn ngữ trong danh sách thả xuống ở đầu phần thông tin chi tiết của trang thông tin trên Cửa hàng Play. Mỗi ngôn ngữ tương ứng với một trong các thư mục _locales/LOCALE_CODE có trong tiện ích.

Chọn ngôn ngữ trong trang thông tin trên Cửa hàng Play

Bản địa hoá nội dung mô tả chi tiết

Sau khi bạn chọn ngôn ngữ, hãy cung cấp nội dung mô tả chi tiết cho ngôn ngữ hiện tại.

Nội dung mô tả chi tiết về Trang thông tin trên Cửa hàng Play

Nếu bạn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, hãy lặp lại 2 bước trước đó cho đến khi bạn cung cấp nội dung mô tả chi tiết cho từng ngôn ngữ.

Bản địa hoá ảnh chụp màn hình và video quảng cáo

Bạn cũng có thể điều chỉnh ảnh chụp màn hình và video quảng cáo cho từng ngôn ngữ. Sau khi chọn ngôn ngữ, bạn hãy thêm ảnh chụp màn hình bằng cách thả ảnh chụp màn hình vào phần Ảnh chụp màn hình đã bản địa hoá. Nếu có video trên YouTube bằng ngôn ngữ đích, bạn có thể thêm URL vào trường Video quảng cáo đã bản địa hoá.

bản địa hoá ảnh chụp màn hình và video

Để cung cấp ảnh chụp màn hình cho ngôn ngữ khác, hãy sử dụng danh sách kéo xuống ở đầu trang và chọn ngôn ngữ tiếp theo.

Thứ tự của thành phần đồ hoạ

Hình ảnh và video quảng cáo hiển thị trong trang thông tin theo thứ tự sau:

 1. Mọi video đã bản địa hoá mà bạn cung cấp.
 2. Mọi ảnh chụp màn hình đã bản địa hoá mà bạn cung cấp.
 3. Mọi video trên toàn cầu (không được bản địa hoá).
 4. Ảnh chụp màn hình toàn cầu.

Trường bổ sung

Sau đây là các URL không bắt buộc mà bạn có thể đưa vào trang thông tin của mình.

Hiển thị trạng thái nhà xuất bản đã xác minh của bạn

Cửa hàng Chrome trực tuyến làm nổi bật các nhà xuất bản đã xác minh bằng cách đặt một URL chính thức, được liên kết bên dưới tiêu đề trang thông tin, như trong ví dụ sau:

URL chính thức trong trang mặt hàng của Cửa hàng Chrome trực tuyến
URL chính thức trong trang mặt hàng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến

Để hiển thị trạng thái đã xác minh, hãy chọn URL chính thức cho mặt hàng của bạn từ trình đơn thả xuống URL chính thức như sau:

Ảnh chụp màn hình
kéo xuống URL chính thức

Trình đơn kéo xuống cho trường này chỉ chứa các trang web đã được xác minh là của bạn. Để thêm một trang web đã xác minh mà bạn sở hữu, hãy nhấp vào Thêm trang web mới. Thao tác này sẽ mở Google Search Console để bạn có thể thêm và xác minh một trang web. Hãy xem bài viết Xác minh quyền sở hữu trang web của bạn để biết thêm thông tin.

Thêm URL trang chủ

Đường liên kết mà bạn cung cấp trong URL trang chủ xuất hiện trong phần Chi tiết của mục. Trang web này phải chứa thông tin về tiện ích để giúp người dùng tìm hiểu thêm về các tính năng hoặc dịch vụ tiện ích của bạn.

Cung cấp một URL hỗ trợ

Bạn có thể chuyển hướng người dùng đến trang web hỗ trợ chuyên biệt bằng cách cung cấp đường liên kết trong URL hỗ trợ.

Mục hỗ trợ trang thông tin trên Cửa hàng Play liên kết với trang web hỗ trợ bên ngoài
Phần hỗ trợ trang thông tin trên Cửa hàng Play liên kết với một trang web hỗ trợ bên ngoài.

Cửa hàng Chrome trực tuyến cũng cung cấp trải nghiệm hỗ trợ người dùng tích hợp trong Trung tâm hỗ trợ của mặt hàng. Xem Quản lý phản hồi của người dùng để tìm hiểu thêm.

Khai báo mức phân loại nội dung

Mức phân loại nội dung giúp người dùng biết liệu phần mở rộng và nội dung của phần mở rộng có nội dung dành cho người trưởng thành hay không. Xem Nguyên tắc về nội dung dành cho người trưởng thành để xác định xem tiện ích của bạn có nên được xếp hạng là "Người lớn" hay không. Bạn có thể bật Nội dung dành cho người trưởng thành trong Các trường bổ sung như sau:

Bật nội dung dành cho người trưởng thành
trong trang thông tin trên Cửa hàng Play

Bạn gần như đã sẵn sàng xuất bản mục này!

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy hoàn tất danh sách của bạn bằng cách – Điền các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của bạn – Cung cấp lựa chọn ưu tiên phân phối của bạn.