Điền vào các trường về quyền riêng tư

Thẻ Phương pháp về quyền riêng tư cho một tiện ích cho phép bạn nêu rõ mục đích sử dụng tiện ích và liệt kê/điều chỉnh các quyền của tiện ích đó. Việc cung cấp thông tin chính xác trong các trường này giúp chúng tôi xem xét tiện ích của bạn nhanh nhất có thể.

Nêu rõ mục đích của tiện ích

Nguyên tắc về chất lượng của phần mở rộng nêu rõ rằng tiện ích phải có một mục đích duy nhất, đó là nội dung hẹp và dễ hiểu. Hãy đảm bảo rằng trường này truyền đạt rõ ràng mục đích này cho tiện ích của bạn.

Nội dung mô tả mục đích duy nhất Điền vào trường này để giúp người đánh giá hiểu được trọng tâm của tiện ích.

Ảnh chụp màn hình trường quyền riêng tư "một mục đích duy nhất"

Liệt kê và xác minh mọi quyền

Tiện ích của bạn phải yêu cầu các quyền tối thiểu phù hợp với mục đích của tiện ích. Nếu bạn yêu cầu cấp quyền rộng hơn mức cần thiết, tiện ích của bạn có thể bị từ chối.

Lý do về quyền Phần này chứa danh sách các quyền mà tiện ích sử dụng (như được khai báo trong tệp kê khai), trong đó có một trường để bạn nêu lý do cho mỗi quyền. Điền vào các trường này để cho người đánh giá biết lý do tiện ích của bạn cần sử dụng từng quyền. Nếu có những quyền được liệt kê ở đây mà bạn không cần đến, hãy xoá các quyền đó khỏi tệp kê khai và tải phiên bản mới của tiện ích lên trước khi tiếp tục.

Ảnh chụp màn hình đã đặt trường quyền riêng tư của danh sách quyền

Khai báo mã từ xa bất kỳ

Tiện ích của bạn không nên sử dụng mã từ xa, trừ phi thực sự cần thiết. Các tiện ích sử dụng mã từ xa sẽ cần xem xét kỹ hơn, dẫn đến thời gian xem xét lâu hơn. Những tiện ích gọi mã từ xa mà không khai báo và chứng minh mã bằng trường nêu trên sẽ bị từ chối.

Mã từ xa Sử dụng trường này để cho người đánh giá biết liệu tiện ích của bạn có thực thi mã từ xa hay không và nếu có thì lý do tại sao việc này là cần thiết. Nếu tiện ích của bạn không cần thực thi mã từ xa, hãy đảm bảo rằng tiện ích đó không cần thực thi mã từ xa và chọn "Không, tôi không sử dụng mã từ xa".

Ảnh chụp màn hình trường khai báo mã từ xa của tập hợp trường quyền riêng tư

Chứng nhận cách thức sử dụng dữ liệu của bạn

Bạn phải công bố cách tiện ích của bạn thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng. Thông tin công bố bao gồm:

  • Bản chất của dữ liệu mà tiện ích thu thập từ người dùng
  • Giấy chứng nhận của bạn rằng tiện ích đó tuân thủ chính sách về việc sử dụng hạn chế

Sử dụng dữ liệu Sử dụng trường này để công bố và chứng nhận các phương pháp thu thập dữ liệu của bạn. Sử dụng nhóm hộp đánh dấu đầu tiên để thông báo loại dữ liệu mà tiện ích của bạn thu thập. Sử dụng nhóm hộp đánh dấu thứ hai để xác nhận rằng bạn tuân thủ từng thông tin công bố.

Ảnh chụp màn hình các trường chứng nhận sử dụng dữ liệu

Đặt chính sách quyền riêng tư

Thêm một đường liên kết đến chính sách quyền riêng tư của tiện ích của bạn. Chính sách này phải nêu rõ cách dữ liệu được thu thập, sử dụng và công bố. Hãy xem bài viết Câu hỏi thường gặp về dữ liệu người dùng để biết thông tin chi tiết.

Ảnh chụp màn hình hộp chính sách quyền riêng tư

Bạn gần như đã sẵn sàng xuất bản mục này!

Hãy hoàn tất trang thông tin của bạn bằng cách – Cung cấp lựa chọn ưu tiên về phân phối – Điền vào trang thông tin trên Cửa hàng Play của bạn (nếu bạn chưa làm)