Thiết bị

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Cài đặt. Cài đặt > Thiết bị liệt kê các thiết bị và phương diện của các thiết bị đó. Bạn có thể chọn các thiết bị này từ danh sách thả xuống Phương diệnchế độ thiết bị.

Thêm thiết bị vào Danh sách thiết bị

Cách thêm một thiết bị vào danh sách:

  1. Mở phần Cài đặt.
  2. Trong thẻ Thiết bị, hãy chọn hộp đánh dấu bên cạnh thiết bị bạn muốn thêm.

    Danh sách các thiết bị đã bật trong thẻ Thiết bị.

Thêm thiết bị tuỳ chỉnh

Nếu không thấy thiết bị bạn muốn thử nghiệm, hãy thêm thiết bị tuỳ chỉnh:

  1. Mở phần Cài đặt.
  2. Trong thẻ Thiết bị, hãy nhấp vào Thêm thiết bị tuỳ chỉnh.
  3. Chỉ định thông tin chi tiết về thiết bị, chẳng hạn như trên ảnh chụp màn hình:

    Thông tin chi tiết về thiết bị Pixel 7 Pro.

  4. Nhấp vào Lưu. Thiết bị của bạn được bật theo mặc định và bạn có thể chọn thiết bị từ danh sách thả xuống Phương diệnchế độ thiết bị.

Để chỉnh sửa hoặc xoá một thiết bị tuỳ chỉnh mà bạn đã thêm, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa danh sách phát. hoặc Xóa. xuất hiện khi di chuột.