Tệp kê khai – Mô tả

Một chuỗi văn bản thuần tuý (không có HTML hoặc định dạng khác; không quá 132 ký tự) mô tả tiện ích. Ví dụ:

"description": "A description of my extension"

Nội dung mô tả phải phù hợp với cả trang Tiện ích của trình duyệt (chrome://extensions) và Cửa hàng Chrome trực tuyến. Bạn có thể chỉ định chuỗi dành riêng cho từng ngôn ngữ cho trường này; xem phần Quốc tế hoá để biết thông tin chi tiết.