Tách biệt nhiều nguồn gốc

Tính năng tách biệt nhiều nguồn gốc cho phép trang web sử dụng các tính năng mạnh mẽ như SharedArrayBuffer. Một tiện ích có thể chọn sử dụng chế độ tách biệt nhiều nguồn gốc bằng cách chỉ định các giá trị thích hợp cho khoá tệp kê khai cross_origin_embedder_policycross_origin_opener_policy. Ví dụ: một tệp kê khai như tệp kê khai bên dưới sẽ chọn nguồn gốc của tiện ích vào chế độ tách biệt nhiều nguồn gốc.

{
 "name": "CrossOriginIsolation example",
 "manifest_version": 2,
 "version": "1.1",
 "cross_origin_embedder_policy": {
  "value": "require-corp"
 },
 "cross_origin_opener_policy": {
  "value": "same-origin"
 },
 ...
}

Việc chọn sử dụng chế độ tách biệt nhiều nguồn gốc cho phép tiện ích sử dụng các API mạnh mẽ như SharedArrayBuffers trong các ngữ cảnh được tách riêng trên nhiều nguồn gốc. Tuy nhiên, việc này cũng đi kèm một số tác dụng phụ. Hãy xem phần Tạo trang web "được tách biệt nhiều nguồn gốc" bằng COOP và COEP để biết thêm thông tin về vấn đề này.