Tệp kê khai – nền

Khoá tệp kê khai không bắt buộc dùng để chỉ định một tệp JavaScript làm trình chạy dịch vụ tiện ích. Trình chạy dịch vụ là một tập lệnh trong nền đóng vai trò là trình xử lý sự kiện chính của tiện ích. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần giới thiệu đầy đủ hơn về trình chạy dịch vụ.

{
 ...
  "background": {
   "service_worker": "service-worker.js",
   "type": "module"
  },
 ...
}