Ghi đè cài đặt Chrome

Ghi đè chế độ cài đặt là một cách để tiện ích ghi đè các chế độ cài đặt đã chọn của Chrome. API này có trên Windows và Mac trong tất cả các phiên bản Chrome hiện tại.

Trang chủ, nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm và trang khởi động

Sau đây là ví dụ về cách sửa đổi trang chủ, nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếmtrang khởi động trong tệp kê khai tiện ích. Mọi miền sử dụng trong API cài đặt đều phải được xác minh (thông qua Google Search Console) bằng chính tài khoản nhà phát triển xuất bản tiện ích đó. Xin lưu ý rằng nếu xác minh quyền sở hữu cho một miền (ví dụ: https://example.com), thì bạn có thể sử dụng miền hoặc trang bất kỳ (ví dụ: https://app.example.com hoặc https://example.com/page.html) trong phần mở rộng.

Việc sử dụng quyền ghi đè chế độ cài đặt trong khi yêu cầu thêm khả năng hoặc quyền bổ sung là không phù hợp với chính sách của chúng tôi về một mục đích duy nhất. Khi Chrome phát hiện một mặt hàng có khả năng vi phạm chính sách về một mục đích duy nhất của chúng tôi, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận cho người dùng. Những tiện ích tự giới hạn việc chỉ sửa đổi một chế độ cài đặt mà không tìm kiếm các tính năng hoặc quyền bổ sung sẽ không nhận được hộp thoại xác nhận.

Điều này áp dụng cho Chrome 107 trở lên.

{
 "name": "My extension",
 ...
 "chrome_settings_overrides": {
  "homepage": "https://www.homepage.com",
  "search_provider": {
    "name": "name.__MSG_url_domain__",
    "keyword": "keyword.__MSG_url_domain__",
    "search_url": "https://www.foo.__MSG_url_domain__/s?q={searchTerms}",
    "favicon_url": "https://www.foo.__MSG_url_domain__/favicon.ico",
    "suggest_url": "https://www.foo.__MSG_url_domain__/suggest?q={searchTerms}",
    "instant_url": "https://www.foo.__MSG_url_domain__/instant?q={searchTerms}",
    "image_url": "https://www.foo.__MSG_url_domain__/image?q={searchTerms}",
    "search_url_post_params": "search_lang=__MSG_url_domain__",
    "suggest_url_post_params": "suggest_lang=__MSG_url_domain__",
    "instant_url_post_params": "instant_lang=__MSG_url_domain__",
    "image_url_post_params": "image_lang=__MSG_url_domain__",
    "alternate_urls": [
     "https://www.moo.__MSG_url_domain__/s?q={searchTerms}",
     "https://www.noo.__MSG_url_domain__/s?q={searchTerms}"
    ],
    "encoding": "UTF-8",
    "is_default": true
  },
  "startup_pages": ["https://www.startup.com"]
  },
  "default_locale": "de",
  ...
}

Tuỳ chỉnh giá trị

Bạn có thể tuỳ chỉnh giá trị trong tệp kê khai theo những cách sau:

 • Tất cả giá trị của các thuộc tính search_provider, homepagestartup_pages đều có thể được bản địa hoá bằng chrome.i18n API.
 • Đối với tiện ích bên ngoài, giá trị URL search_provider, homepagestartup_pages có thể được tham số hoá bằng khoá đăng ký. Tạo một mục nhập sổ đăng ký mới bên cạnh khoá "update_url" (xem hướng dẫn tại đây). Tên khoá là "install_parameter", giá trị là một chuỗi tuỳ ý:

  {
   "update_url": "https://clients2.google.com/service/update2/crx",
   "install_parameter": "Value"
  }
  

  Tất cả các lần xuất hiện của chuỗi con "__PARAM__" trong URL tệp kê khai sẽ được thay thế bằng giá trị "install_parameter". Nếu không có "install_parameter", các lần xuất hiện của "__PARAM__" sẽ bị xoá. Xin lưu ý rằng "__PARAM__" không được là một phần của tên máy chủ. Nó cần xuất hiện sau "/" đầu tiên trong URL.

Tài liệu tham khảo

Tiện ích có thể ghi đè một hoặc nhiều thuộc tính sau trong tệp kê khai:

alternate_urls (mảng chuỗi, không bắt buộc)
Danh sách các mẫu URL có thể dùng cùng với search_url.
encoding (chuỗi, không bắt buộc)
Mã hoá dùng cho cụm từ tìm kiếm. Đây là yêu cầu bắt buộc nếu bạn không đặt prepopulated_id.
favicon_url (chuỗi, không bắt buộc)
URL biểu tượng cho công cụ tìm kiếm. Đây là yêu cầu bắt buộc nếu bạn không đặt prepopulated_id.
homepage (chuỗi, không bắt buộc)
Giá trị mới cho trang chủ.
image_url (chuỗi, không bắt buộc)
URL mà công cụ tìm kiếm sử dụng để tìm hình ảnh. Nếu bạn không dùng tính năng này thì công cụ này sẽ không hỗ trợ tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh.
image_url_post_params (chuỗi, không bắt buộc)
Thông số bài đăng cho image_url.
is_default (Boolean, bắt buộc)
Chỉ định xem có nên đặt nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm theo mặc định hay không.
keyword (chuỗi, không bắt buộc)
Từ khoá trên thanh địa chỉ cho công cụ tìm kiếm. Đây là yêu cầu bắt buộc nếu bạn không đặt prepopulated_id.
name (chuỗi, không bắt buộc)
Tên của công cụ tìm kiếm mà người dùng nhìn thấy. Đây là yêu cầu bắt buộc nếu bạn không đặt prepopulated_id.
prepopulated_id (số nguyên, không bắt buộc)
Mã nhận dạng cho công cụ tìm kiếm tích hợp của Chrome.
search_provider (đối tượng, không bắt buộc)
Công cụ tìm kiếm.
search_url (chuỗi, bắt buộc)
URL tìm kiếm mà công cụ tìm kiếm sử dụng.
search_url_post_params (chuỗi, không bắt buộc)
Thông số bài đăng cho search_url.
startup_pages (mảng chuỗi, không bắt buộc)
Một mảng có độ dài là một mảng chứa URL sẽ được dùng làm trang khởi động.
suggest_url (chuỗi, không bắt buộc)
URL mà công cụ tìm kiếm sử dụng cho nội dung đề xuất. Nếu bạn không dùng tính năng này thì công cụ này sẽ không hỗ trợ tính năng đề xuất.
suggest_url_post_params (chuỗi, không bắt buộc)
Thông số bài đăng cho suggest_url.