Manifest - Phiên bản Chrome tối thiểu

Khoá tệp kê khai không bắt buộc chứa một chuỗi xác định những phiên bản Chrome có thể cài đặt tiện ích này. Giá trị đặt cho chuỗi này phải là chuỗi con của chuỗi phiên bản trình duyệt Chrome hiện có. Hãy sử dụng số phiên bản đầy đủ để chỉ định một bản cập nhật cụ thể cho Chrome hoặc sử dụng số đầu tiên trong chuỗi để chỉ định một phiên bản lớn cụ thể.

{
  // ...
  "minimum_chrome_version": "126",
  // ...
}

Biện pháp thực thi

Số lượt cài đặt mới

Trong các phiên bản Chrome cũ hơn phiên bản tối thiểu, Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ hiển thị thông báo "Không tương thích" thay cho nút cài đặt. Người dùng trên các phiên bản này sẽ không thể cài đặt tiện ích của bạn.

Số lượt cài đặt hiện có

Những người dùng hiện tại của tiện ích của bạn sẽ không nhận được bản cập nhật khi minimum_chrome_version cao hơn phiên bản trình duyệt hiện tại của họ. Điều này diễn ra tự động, vì vậy, bạn nên thận trọng và cân nhắc các cách để người dùng hiện tại biết rằng họ không còn nhận được bản cập nhật nữa.