ไฟล์ Manifest - ชื่อ

คีย์ "name" (จำเป็น) เป็นสตริงข้อความธรรมดาสั้นๆ (สูงสุด 75 อักขระ) ที่ระบุส่วนขยาย เช่น

{
  "name": "My extension name"
}

คุณระบุสตริงเฉพาะภาษาได้ โปรดดูรายละเอียดในการทำให้เป็นสากล

โดยจะแสดงในตำแหน่งต่อไปนี้

ดูชื่อย่อ