Tệp kê khai – tên

Khoá "name" (bắt buộc) là một chuỗi văn bản thuần tuý ngắn (tối đa 75 ký tự) giúp xác định tiện ích. Ví dụ:

{
  "name": "My extension name"
}

Bạn có thể chỉ định một chuỗi dành riêng cho từng ngôn ngữ; hãy xem phần Quốc tế hoá để biết thông tin chi tiết.

Thông tin này được hiển thị ở những vị trí sau:

Hãy xem thêm mục Tên ngắn.