ไฟล์ Manifest สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการ

พื้นที่เก็บข้อมูล managed แตกต่างจากพื้นที่เก็บข้อมูล local และ sync ตรงที่ต้องมีโครงสร้างที่ต้องประกาศเป็นสคีมา JSON และได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดย Chrome สคีมานี้ต้องจัดเก็บไว้ในไฟล์ที่ระบุโดยพร็อพเพอร์ตี้ "managed_schema" ของคีย์ไฟล์ Manifest "storage" และประกาศนโยบายองค์กรที่ส่วนขยายรองรับ

นโยบายนั้นคล้ายคลึงกับตัวเลือกต่างๆ แต่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดค่าสำหรับส่วนขยายที่ติดตั้งตามนโยบาย ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดค่าส่วนขยายล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดขององค์กรได้ ดูวิธีที่ Chrome จัดการนโยบายเพื่อดูตัวอย่างจาก Chrome

หลังจากประกาศนโยบายที่สามารถอ่านได้จาก storage.managed API การบังคับใช้นโยบายที่ผู้ดูแลระบบกำหนดค่านั้นขึ้นอยู่กับส่วนขยาย

ตัวอย่าง Manifest.json

พร็อพเพอร์ตี้ storage.managed_schema ระบุไฟล์ภายในส่วนขยายที่มีสคีมาของนโยบาย

{
 "name": "My enterprise extension",
 "storage": {
  "managed_schema": "schema.json"
 },
 ...
}

จากนั้น Chrome จะโหลดนโยบายเหล่านี้จากระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและจาก Google Apps สำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ เหตุการณ์ storage.onChanged จะเริ่มทำงานเมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงนโยบาย คุณยืนยันนโยบายที่ Chrome โหลดได้ที่ chrome://policy

รูปแบบสคีมา

รูปแบบสคีมา JSON มีข้อกำหนดเพิ่มเติมจาก Chrome ดังต่อไปนี้

 • สคีมาระดับบนสุดต้องมีประเภท object
 • object ระดับบนสุดต้องไม่มี additionalProperties properties ที่ประกาศเป็นนโยบายสำหรับส่วนขยายนี้
 • แต่ละสคีมาต้องมีค่า $ref หรือ type เพียงค่าเดียว

หากสคีมาไม่ถูกต้อง Chrome จะไม่โหลดส่วนขยายและจะระบุสาเหตุที่สคีมาไม่ได้รับการตรวจสอบ หากค่าของนโยบายไม่สอดคล้องกับสคีมา จะไม่มีการเผยแพร่ค่าดังกล่าวโดย storage.managed API

ตัวอย่างสคีมา

{
 "type": "object",

 // "properties" maps an optional key of this object to its schema. At the
 // top-level object, these keys are the policy names supported.
 "properties": {

  // The policy name "AutoSave" is mapped to its schema, which in this case
  // declares it as a simple boolean value.
  // "title" and "description" are optional and are used to show a
  // user-friendly name and documentation to the administrator.
  "AutoSave": {
   "title": "Automatically save changes.",
   "description": "If set to true then changes will be automatically saved.",
   "type": "boolean"
  },

  // Other simple types supported include "integer", "string" and "number".
  "PollRefreshRate": {
   "type": "integer"
  },

  "DefaultServiceUrl": {
   "type": "string"
  },

  // "array" is a list of items that conform to another schema, described
  // in "items". An example to this schema is [ "one", "two" ].
  "ServiceUrls": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "string"
   }
  },

  // A more complex example that describes a list of bookmarks. Each bookmark
  // has a "title", and can have a "url" or a list of "children" bookmarks.
  // The "id" attribute is used to name a schema, and other schemas can reuse
  // it using the "$ref" attribute.
  "Bookmarks": {
   "type": "array",
   "id": "ListOfBookmarks",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "title": { "type": "string" },
     "url": { "type": "string" },
     "children": { "$ref": "ListOfBookmarks" }
    }
   }
  },

  // An "object" can have known properties listed as "properties", and can
  // optionally have "additionalProperties" indicating a schema to apply to
  // keys that aren't found in "properties".
  // This example policy could map a URL to its settings. An example value:
  // {
  //  "youtube.com": {
  //   "blocklisted": true
  //  },
  //  "google.com": {
  //   "bypass_proxy": true
  //  }
  // }
  "SettingsForUrls": {
   "type": "object",
   "additionalProperties": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "blocklisted": { "type": "boolean" },
     "bypass_proxy": { "type": "boolean" }
    }
   }
  }
 }
}