Format pliku manifestu

Każde rozszerzenie musi mieć w swoim katalogu głównym plik manifest.json z ważnymi informacjami o jego strukturze i działaniu. Na tej stronie opisujemy strukturę plików manifestu rozszerzeń i ich funkcje.

Przykłady

Te przykładowe pliki manifestu zawierają podstawową strukturę i często używane funkcje jako punkt wyjścia do utworzenia własnego pliku manifestu:

Minimalny plik manifestu

{
 "manifest_version": 3,
 "name": "Minimal Manifest",
 "version": "1.0.0",
 "description": "A basic example extension with only required keys",
 "icons": {
  "48": "images/icon-48.png",
  "128": "images/icon-128.png"
 },
}

Rejestrowanie skryptu dotyczącego treści

{
 "manifest_version": 3,
 "name": "Run script automatically",
 "description": "Runs a script on www.example.com automatically when user installs the extension",
 "version": "1.0",
 "icons": {
  "16": "images/icon-16.png",
  "32": "images/icon-32.png",
  "48": "images/icon-48.png",
  "128": "images/icon-128.png"
 },
 "content_scripts": [
  {
   "js": [
    "content-script.js"
   ],
   "matches": [
    "http://*.example.com//"
   ]
  }
 ]
}

Wstaw skrypt treści

{
 "manifest_version": 3,
 "name": "Click to run",
 "description": "Runs a script when the user clicks the action toolbar icon.",
 "version": "1.0",
 "icons": {
  "16": "images/icon-16.png",
  "32": "images/icon-32.png",
  "48": "images/icon-48.png",
  "128": "images/icon-128.png"
 },
 "background": {
  "service_worker": "service-worker.js"
 },
 "action": {
  "default_icon": {
   "16": "images/icon-16.png",
   "32": "images/icon-32.png",
   "48": "images/icon-48.png",
   "128": "images/icon-128.png"
  }
 },
 "permissions": ["scripting", "activeTab"]
}
{
 "manifest_version": 3,
 "name": "Popup extension that requests permissions",
 "description": "Extension that includes a popup and requests host permissions and storage permissions .",
 "version": "1.0",
 "icons": {
  "16": "images/icon-16.png",
  "32": "images/icon-32.png",
  "48": "images/icon-48.png",
  "128": "images/icon-128.png"
 },
 "action": {
  "default_popup": "popup.html"
 },
 "host_permissions": [
  "https://*.example.com/"
 ],
 "permissions": [
  "storage"
 ]
}

Panel boczny

{
 "manifest_version": 3,
 "name": "Side panel extension",
 "version": "1.0",
 "description": "Extension with a default side panel.",
 "icons": {
  "16": "images/icon-16.png",
  "48": "images/icon-48.png",
  "128": "images/icon-128.png"
 },
 "side_panel": {
  "default_path": "sidepanel.html"
 },
 "permissions": ["sidePanel"]
}

Klucze pliku manifestu

Poniżej znajduje się lista wszystkich obsługiwanych kluczy pliku manifestu.

Klucze wymagane przez platformę rozszerzeń

"manifest_version"
Liczba całkowita określająca wersję formatu pliku manifestu, którego używa rozszerzenie. Jedyną obsługiwaną wartością jest 3.
"name"
Ciąg znaków identyfikujący rozszerzenie w Chrome Web Store, okno instalacji i stronę rozszerzeń Chrome użytkownika (chrome://extensions). Maksymalna długość to 75 znaków. Informacje o korzystaniu z nazw lokalnych znajdziesz w sekcji Internacjonalizacja.
"version"
Ciąg znaków, który określa numer wersji rozszerzenia. Więcej informacji o formatowaniu numerów wersji znajdziesz w sekcji Wersja.

Klucze wymagane przez Chrome Web Store

"description"
Ciąg tekstowy opisujący rozszerzenie zarówno w Chrome Web Store, jak i na stronie zarządzania rozszerzeniami użytkownika. Maksymalna długość to 132 znaki. Informacje o lokalizowaniu opisów znajdziesz w sekcji Internacjonalizacja.
"icons"
Co najmniej jedna ikona reprezentująca rozszerzenie. Informacje o sprawdzonych metodach znajdziesz w sekcji Ikony.

Klawisze opcjonalne

"action"
Określa wygląd i działanie ikony rozszerzenia na pasku narzędzi Google. Więcej informacji: chrome.action.
"author"
Określa adres e-mail konta użytego do utworzenia rozszerzenia.
"background"
Określa plik JavaScript zawierający skrypt service worker rozszerzenia, który działa jako moduł obsługi zdarzeń. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o skryptach service worker rozszerzeń.
"chrome_settings_overrides"
Określa zastąpienia wybranych ustawień Chrome. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zastępowanie ustawień Chrome.
"chrome_url_overrides"
Określa zastąpienia dla domyślnych stron Chrome. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zastępowanie stron Chrome.
"commands"
Określa skróty klawiszowe w rozszerzeniu. Więcej informacji znajdziesz na stronie chrome.commands.
"content_scripts"
Określa pliki JavaScript lub CSS, które mają być używane, gdy użytkownik otworzy określone strony internetowe. Więcej informacji znajdziesz w artykule Skrypty treści.
"content_security_policy"
Określa ograniczenia dotyczące skryptów, stylów i innych zasobów, z których może korzystać rozszerzenie. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat polityki bezpieczeństwa treści.
"cross_origin_embedder_policy"
Określa wartość nagłówka HTTP Cross-Origin-Embedder-Policy, która konfiguruje umieszczanie zasobów z innych domen na stronie rozszerzenia.
"cross_origin_opener_policy"
Określa wartość nagłówka HTTP Cross-Origin-Opener-Policy, która sprawia, że strona rozszerzenia najwyższego poziomu nie współużytkuje grupy kontekstu przeglądania z dokumentami z innych domen.
"declarative_net_request"
Definiuje reguły statyczne dla interfejsu API declarativeNetRequest, które umożliwiają blokowanie i modyfikowanie żądań sieciowych.
"default_locale"
Ciąg znaków określający domyślny język rozszerzenia, które obsługuje wiele języków. Przykłady to „en” i „pt_BR”. Ten klucz jest wymagany w przypadku rozszerzeń zlokalizowanych i nie można go używać w rozszerzeniach, które nie są przetłumaczone. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Internacjonalizacja.
"devtools_page"
Definiuje strony korzystające z interfejsów API DevTools.
"export"
Umożliwia eksportowanie zasobów z rozszerzenia. Więcej informacji znajdziesz w artykule o eksportowaniu.
"externally_connectable"
Określa, jakie inne strony i rozszerzenia mogą łączyć się z Twoimi rozszerzeniami. Więcej informacji: "externally_connectable".
"homepage_url"
Ciąg znaków określający adres URL strony głównej rozszerzenia. Jeśli to ustawienie nie jest zdefiniowane, domyślną stroną główną jest strona rozszerzenia w Chrome Web Store. To pole jest szczególnie przydatne, jeśli hostujesz rozszerzenie we własnej witrynie.
"host_permissions"
Lista stron internetowych, z którymi Twoje rozszerzenie może wchodzić w interakcje, określone za pomocą wzorców dopasowania adresów URL. Uprawnienia użytkownika dotyczące tych witryn są pytane podczas instalacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uprawnienia hosta.
"import"
Umożliwia importowanie zasobów do rozszerzenia. Więcej informacji znajdziesz w artykule o importowaniu.
"incognito"
Określa sposób działania rozszerzenia w trybie incognito. Obsługiwane wartości to "spanning", "split" i "not_allowed". Więcej informacji znajdziesz w sekcji Tryb incognito.
"key"
Określa identyfikator rozszerzenia do różnych celów programistycznych. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Klucz.
"minimum_chrome_version"
Określa najstarszą wersję Chrome, która może zainstalować rozszerzenie. Wartość musi być podłańcuchem istniejącego ciągu znaków wersji przeglądarki Chrome, np. "107" lub "107.0.5304.87". Użytkownicy wersji Chrome starszej niż minimalna widzą w Chrome Web Store ostrzeżenie „Niezgodna” i nie mogą zainstalować rozszerzenia. Jeśli dodasz to rozszerzenie do istniejącego rozszerzenia, użytkownicy starszej wersji Chrome nie będą otrzymywać jego automatycznych aktualizacji. Obejmuje to też użytkowników biznesowych w trybie efemerycznym.
"oauth2"
Zezwalaj na używanie identyfikatora zabezpieczeń OAuth 2.0. Wartość tego klucza musi być obiektem o właściwościach "client_id" i "scopes". Więcej informacji znajdziesz w samouczku OAuth 2.0.
"omnibox"
Umożliwia rozszerzeniu rejestrowanie słowa kluczowego na pasku adresu Chrome. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Omnibox.
"optional_host_permissions"
Deklaruje opcjonalne uprawnienia hosta dla rozszerzenia.
"optional_permissions"
Deklaruje opcjonalne uprawnienia rozszerzenia.
"options_page"
Określa ścieżkę do pliku options.html, które ma zostać użyte przez rozszerzenie jako stronę opcji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Daj użytkownikom różne opcje.
"options_ui"
Określa ścieżkę do pliku HTML, która umożliwia użytkownikowi zmianę opcji rozszerzenia na stronie Rozszerzenia Chrome. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Opcje wbudowane.
"permissions"
Umożliwia korzystanie z określonych interfejsów API rozszerzeń. Ogólne wyjaśnienie znajdziesz w sekcji Uprawnienia. Na stronach dotyczących poszczególnych interfejsów API znajdziesz informacje o wymaganych uprawnieniach.
"requirements"
Wyświetla listę technologii wymaganych do korzystania z rozszerzenia. Listę obsługiwanych wymagań znajdziesz w sekcji Wymagania.
"sandbox"
Określa zestaw stron rozszerzeń, które nie mają dostępu do interfejsów API rozszerzeń lub bezpośredniego dostępu do stron poza piaskownicą. Więcej informacji znajdziesz na stronie Piaskownica.
"short_name"
Ciąg tekstowy zawierający skróconą wersję nazwy rozszerzenia używany w przypadku ograniczonej liczby znaków. Maksymalna długość to 12 znaków. Jeśli jest on nieokreślony, zamiast niego wyświetla się skrócona wersja klucza „name”.
"side_panel"
Identyfikuje plik HTML, który ma zostać wyświetlony w sidePanel.
"storage"
Deklaruje schemat JSON dla zarządzanego obszaru pamięci masowej. Więcej informacji znajdziesz w pliku manifestu dotyczącym obszarów przechowywania.
"tts_engine"
Rejestruje rozszerzenie jako mechanizm zamiany tekstu na mowę. Więcej informacji znajdziesz w artykule o interfejsie API ttsEngine.
"update_url"
Ciąg tekstowy zawierający adres URL strony aktualizacji rozszerzenia. Użyj tego klucza, jeśli hostujesz rozszerzenie poza Chrome Web Store.
"version_name"
Ciąg tekstowy opisujący wersję rozszerzenia. Przykłady: "1.0 beta" i "build rc2". Jeśli go nie podasz, na stronie zarządzania rozszerzeniami wyświetli się wartość „version”.
"web_accessible_resources"
Definiuje pliki w ramach rozszerzenia, do których strony internetowe lub inne rozszerzenia mają dostęp. Więcej informacji znajdziesz w artykule o zasobach dostępnych w internecie (w języku angielskim).

Opcjonalne klucze ChromeOS

"file_browser_handlers"
Zapewnia dostęp do interfejsu API fileBrowserHandler, który umożliwia rozszerzeniom dostęp do przeglądarki plików w ChromeOS.
"file_handlers"
Określa typy plików, które mają być obsługiwane przez rozszerzenia do ChromeOS. Więcej informacji: file_handlers.
"file_system_provider_capabilities"
Umożliwia dostęp do interfejsu API fileSystemProvider, który umożliwia rozszerzeniom tworzenie systemów plików, których może używać ChromeOS.
"input_components"
Umożliwia korzystanie z interfejsu API Edytora metody wprowadzania. Więcej informacji: input_components.