chrome.dom

คำอธิบาย

ใช้ chrome.dom API เพื่อเข้าถึง DOM API พิเศษสำหรับส่วนขยาย

ความพร้อมใช้งาน

Chrome เวอร์ชัน 88 ขึ้นไป

วิธีการ

openOrClosedShadowRoot()

chrome.dom.openOrClosedShadowRoot(
  element: HTMLElement,
)

รับรากของเงาที่เปิดอยู่หรือรากของเงาที่ปิด ซึ่งโฮสต์โดยองค์ประกอบที่ระบุ หากองค์ประกอบไม่ได้แนบรากของเงา องค์ประกอบดังกล่าวจะคืนค่าเป็น Null

พารามิเตอร์

  • องค์ประกอบ

    HTMLElement

การคืนสินค้า