chrome.enterprise.deviceAttributes

คำอธิบาย

ใช้ chrome.enterprise.deviceAttributes API เพื่ออ่านแอตทริบิวต์ของอุปกรณ์ หมายเหตุ: API นี้ใช้ได้เฉพาะกับส่วนขยายที่นโยบายระดับองค์กรบังคับให้ติดตั้งเท่านั้น

สิทธิ์

enterprise.deviceAttributes

ความพร้อมใช้งาน

Chrome 46+ ChromeOS เท่านั้น ต้องมีนโยบาย

วิธีการ

getDeviceAnnotatedLocation()

Promise Chrome 66 ขึ้นไป
chrome.enterprise.deviceAttributes.getDeviceAnnotatedLocation(
  callback?: function,
)

ดึงข้อมูลตำแหน่งที่ผู้ดูแลระบบระบุไว้ หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ใช่แอฟฟิลิเอตหรือผู้ดูแลระบบไม่ได้ตั้งค่าตำแหน่งคำอธิบายประกอบไว้ ระบบจะแสดงสตริงว่าง

พารามิเตอร์

 • Callback

  ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (annotatedLocation: string) => void

  • annotatedLocation

   string

การคืนสินค้า

 • คำมั่นสัญญา<สตริง>

  Chrome 96 ขึ้นไป

  Promise รองรับไฟล์ Manifest V3 ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ ต้องใช้ Callback

getDeviceAssetId()

Promise Chrome 66 ขึ้นไป
chrome.enterprise.deviceAttributes.getDeviceAssetId(
  callback?: function,
)

ดึงข้อมูลรหัสเนื้อหาที่ผู้ดูแลระบบระบุไว้ หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ใช่แอฟฟิลิเอตหรือผู้ดูแลระบบไม่ได้กำหนดรหัสเนื้อหาไว้ ระบบจะแสดงสตริงว่าง

พารามิเตอร์

 • Callback

  ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (assetId: string) => void

  • assetId

   string

การคืนสินค้า

 • คำมั่นสัญญา<สตริง>

  Chrome 96 ขึ้นไป

  Promise รองรับไฟล์ Manifest V3 ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ ต้องใช้ Callback

getDeviceHostname()

Promise Chrome 82 ขึ้นไป
chrome.enterprise.deviceAttributes.getDeviceHostname(
  callback?: function,
)

ดึงข้อมูลชื่อโฮสต์ของอุปกรณ์ตามที่กำหนดโดยนโยบาย DeviceHostnameTemplate หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ใช่แอฟฟิลิเอตหรือไม่ได้ตั้งค่าชื่อโฮสต์ตามนโยบายองค์กร ระบบจะแสดงสตริงว่าง

พารามิเตอร์

 • Callback

  ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (hostname: string) => void

  • hostname

   string

การคืนสินค้า

 • คำมั่นสัญญา<สตริง>

  Chrome 96 ขึ้นไป

  Promise รองรับไฟล์ Manifest V3 ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ ต้องใช้ Callback

getDeviceSerialNumber()

Promise Chrome 66 ขึ้นไป
chrome.enterprise.deviceAttributes.getDeviceSerialNumber(
  callback?: function,
)

ดึงหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ โปรดทราบว่า API นี้มีจุดประสงค์เพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์ (เช่น การสร้างคำขอลงชื่อใบรับรองสำหรับใบรับรองทั่วทั้งอุปกรณ์) ห้ามใช้ API นี้ในการติดตามอุปกรณ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลระบบของอุปกรณ์ หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ใช่แอฟฟิลิเอต ระบบจะแสดงสตริงว่าง

พารามิเตอร์

 • Callback

  ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (serialNumber: string) => void

  • serialNumber

   string

การคืนสินค้า

 • คำมั่นสัญญา<สตริง>

  Chrome 96 ขึ้นไป

  Promise รองรับไฟล์ Manifest V3 ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ ต้องใช้ Callback

getDirectoryDeviceId()

สัญญา
chrome.enterprise.deviceAttributes.getDirectoryDeviceId(
  callback?: function,
)

จะดึงข้อมูลค่าของตัวระบุอุปกรณ์ของ API ไดเรกทอรีที่เซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้น และระบุระเบียนในระบบคลาวด์ของอุปกรณ์เพื่อค้นหาใน API ไดเรกทอรีระบบคลาวด์ หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ใช่แอฟฟิลิเอต ระบบจะแสดงสตริงว่าง

พารามิเตอร์

 • Callback

  ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (deviceId: string) => void

  • deviceId

   string

การคืนสินค้า

 • คำมั่นสัญญา<สตริง>

  Chrome 96 ขึ้นไป

  Promise รองรับไฟล์ Manifest V3 ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ ต้องใช้ Callback