chrome.system.cpu

คำอธิบาย

ใช้ system.cpu API เพื่อค้นหาข้อมูลเมตาของ CPU

สิทธิ์

system.cpu

ประเภท

CpuInfo

พร็อพเพอร์ตี้

 • archName

  string

  ชื่อสถาปัตยกรรมของโปรเซสเซอร์

 • ฟีเจอร์

  สตริง[]

  ชุดรหัสฟีเจอร์ที่ระบุความสามารถบางอย่างของผู้ประมวลผลข้อมูล รหัสที่รองรับในปัจจุบันคือ "mmx", "sse", "sse2", "sse3", "ssse3", "sse4_1", "sse4_2" และ "avx"

 • modelName

  string

  ชื่อรุ่นของโปรเซสเซอร์

 • numOfProcessors

  ตัวเลข

  จำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะ

 • โปรเซสเซอร์

  ข้อมูลเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์เชิงตรรกะแต่ละตัว

 • อุณหภูมิ

  ตัวเลข[]

  Chrome 60 ขึ้นไป

  รายการค่าที่อ่านได้ของอุณหภูมิของ CPU จากโซนความร้อนแต่ละโซนของ CPU อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส

  ปัจจุบันรองรับใน Chrome OS เท่านั้น

CpuTime

พร็อพเพอร์ตี้

 • ไม่มีการใช้งาน

  ตัวเลข

  เวลาสะสมที่ตัวประมวลผลนี้ไม่มีการใช้งาน

 • เคอร์เนล

  ตัวเลข

  เวลาสะสมที่ใช้โดยโปรแกรมเคอร์เนลบนตัวประมวลผลข้อมูลนี้

 • total

  ตัวเลข

  เวลาสะสมรวมสำหรับโปรเซสเซอร์นี้ ค่านี้เท่ากับผู้ใช้ + เคอร์เนล + ไม่มีการใช้งาน

 • ผู้ใช้

  ตัวเลข

  เวลาสะสมที่ใช้โดยโปรแกรมพื้นที่ผู้ใช้บนโปรเซสเซอร์นี้

ProcessorInfo

พร็อพเพอร์ตี้

 • การใช้งาน

  ข้อมูลการใช้งานสะสมสำหรับตัวประมวลผลเชิงตรรกะนี้

วิธีการ

getInfo()

สัญญา
chrome.system.cpu.getInfo(
  callback?: function,
)

คำค้นหาข้อมูล CPU พื้นฐานของระบบ

พารามิเตอร์

 • Callback

  ฟังก์ชัน ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (info: CpuInfo) => void

การคืนสินค้า

 • Promise<CpuInfo>

  Chrome 91 ขึ้นไป

  Promiss รองรับเฉพาะไฟล์ Manifest V3 ขึ้นไป ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ จะต้องใช้โค้ดเรียกกลับ