Tệp kê khai – Biểu tượng

Một hoặc nhiều biểu tượng đại diện cho tiện ích hoặc giao diện. Bạn phải luôn cung cấp biểu tượng có kích thước 128x128; biểu tượng này được sử dụng trong quá trình cài đặt và trong Cửa hàng Chrome trực tuyến. Các tiện ích cũng phải cung cấp biểu tượng 48x48. Biểu tượng này được dùng trong trang quản lý tiện ích (chrome://extensions). Bạn cũng có thể chỉ định một biểu tượng 16x16 để dùng làm biểu tượng trang web cho các trang của tiện ích.

Các biểu tượng thường phải ở định dạng PNG, vì PNG có hỗ trợ tốt nhất cho độ trong suốt. Tuy nhiên, các tệp này có thể ở định dạng đường quét bất kỳ mà Blink hỗ trợ, bao gồm BMP, GIF, ICO và JPEG.

Sau đây là ví dụ về cách khai báo các biểu tượng trong tệp kê khai:

 "icons": {
    "16": "icon16.png",
    "32": "icon32.png",
    "48": "icon48.png",
    "128": "icon128.png"
  },

Xem thông tin chi tiết về Biểu tượng tiện ích về các yêu cầu và phương pháp hay nhất trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.