Tệp kê khai – Yêu cầu

Công nghệ mà tiện ích yêu cầu. Các trang web lưu trữ như Cửa hàng Chrome trực tuyến có thể sử dụng danh sách này để ngăn người dùng cài đặt các tiện ích không hoạt động trên máy tính của họ. Trong tương lai, chúng tôi có thể sẽ thêm các bước kiểm tra yêu cầu bổ sung.

Yêu cầu về "3D" biểu thị tính năng tăng tốc phần cứng GPU và nhận "webgl" hoặc "css3d" làm giá trị hợp lệ. Yêu cầu "webgl" đề cập đến API WebGL. Để biết thêm thông tin về tính năng hỗ trợ đồ hoạ 3D của Chrome, hãy xem bài viết trợ giúp về WebGL và đồ hoạ 3D. Bạn có thể liệt kê các tính năng liên quan đến mô hình 3D mà tiện ích yêu cầu, như được minh hoạ trong ví dụ sau:

"requirements": {
  "3D": {
    "features": ["webgl"]
  }
}

Chúng tôi ngừng hỗ trợ trình bổ trợ IBAN cho tiện ích kể từ phiên bản Chrome 45. Theo đó, yêu cầu về "plugin" đã không còn được dùng và không thể dùng được nữa trong tệp kê khai.