Tệp kê khai cho bộ nhớ được quản lý

Không giống như khu vực lưu trữ localsync, khu vực lưu trữ managed yêu cầu cấu trúc của khu vực này phải được khai báo là Giản đồ JSON và được Chrome xác thực nghiêm ngặt. Giản đồ này phải được lưu trữ trong một tệp được biểu thị bằng thuộc tính "managed_schema" của khoá tệp kê khai "storage" và khai báo các chính sách dành cho doanh nghiệp mà tiện ích hỗ trợ.

Các chính sách tương tự như các tuỳ chọn nhưng do quản trị viên hệ thống định cấu hình cho các tiện ích đã cài đặt chính sách, cho phép tiện ích được định cấu hình trước cho tất cả người dùng của tổ chức. Xem cách Chrome xử lý các chính sách để tham khảo ví dụ từ chính Chrome.

Sau khi khai báo các chính sách, bạn có thể đọc các chính sách này bằng API storage.managed. Tuỳ thuộc vào việc thực thi các chính sách do quản trị viên định cấu hình,

Tệp manifest.json mẫu

Thuộc tính storage.managed_schema cho biết một tệp trong tiện ích chứa giản đồ chính sách.

{
 "name": "My enterprise extension",
 "storage": {
  "managed_schema": "schema.json"
 },
 ...
}

Sau đó, Chrome sẽ tải các chính sách này từ hệ điều hành cơ bản và từ Google Apps cho người dùng đã đăng nhập. Sự kiện storage.onChanged được kích hoạt bất cứ khi nào phát hiện thấy có thay đổi về chính sách. Bạn có thể xác minh các chính sách mà Chrome đã tải tại chrome://policy.

Định dạng giản đồ

Định dạng Giản đồ JSON có một số yêu cầu bổ sung đối với Chrome:

 • Giản đồ cấp cao nhất phải có loại object.
 • object cấp cao nhất không được có additionalProperties. properties đã khai báo là chính sách dành cho tiện ích này.
 • Mỗi giản đồ phải có một giá trị $ref hoặc đúng một type.

Nếu giản đồ không hợp lệ, thì Chrome sẽ không tải tiện ích và sẽ cho biết lý do khiến giản đồ không được xác thực. Nếu một giá trị chính sách không tuân theo giản đồ thì giá trị đó sẽ không được API storage.managed phát hành.

Giản đồ mẫu

{
 "type": "object",

 // "properties" maps an optional key of this object to its schema. At the
 // top-level object, these keys are the policy names supported.
 "properties": {

  // The policy name "AutoSave" is mapped to its schema, which in this case
  // declares it as a simple boolean value.
  // "title" and "description" are optional and are used to show a
  // user-friendly name and documentation to the administrator.
  "AutoSave": {
   "title": "Automatically save changes.",
   "description": "If set to true then changes will be automatically saved.",
   "type": "boolean"
  },

  // Other simple types supported include "integer", "string" and "number".
  "PollRefreshRate": {
   "type": "integer"
  },

  "DefaultServiceUrl": {
   "type": "string"
  },

  // "array" is a list of items that conform to another schema, described
  // in "items". An example to this schema is [ "one", "two" ].
  "ServiceUrls": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "string"
   }
  },

  // A more complex example that describes a list of bookmarks. Each bookmark
  // has a "title", and can have a "url" or a list of "children" bookmarks.
  // The "id" attribute is used to name a schema, and other schemas can reuse
  // it using the "$ref" attribute.
  "Bookmarks": {
   "type": "array",
   "id": "ListOfBookmarks",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "title": { "type": "string" },
     "url": { "type": "string" },
     "children": { "$ref": "ListOfBookmarks" }
    }
   }
  },

  // An "object" can have known properties listed as "properties", and can
  // optionally have "additionalProperties" indicating a schema to apply to
  // keys that aren't found in "properties".
  // This example policy could map a URL to its settings. An example value:
  // {
  //  "youtube.com": {
  //   "blocklisted": true
  //  },
  //  "google.com": {
  //   "bypass_proxy": true
  //  }
  // }
  "SettingsForUrls": {
   "type": "object",
   "additionalProperties": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "blocklisted": { "type": "boolean" },
     "bypass_proxy": { "type": "boolean" }
    }
   }
  }
 }
}