Xem các giá trị JavaScript theo thời gian thực bằng biểu thức trực tiếp

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Nếu phải nhập nhiều lần cùng một biểu thức JavaScript vào Bảng điều khiển, thì bạn có thể thấy việc tạo Biểu thức trực tiếp trở nên dễ dàng hơn. Với Biểu thức trực tiếp, bạn sẽ nhập một biểu thức một lần rồi ghim biểu thức đó lên đầu Bảng điều khiển. Giá trị của biểu thức sẽ cập nhật gần như theo thời gian thực.

Tạo biểu thức trực tiếp

Cách ghim một biểu thức vào đầu Bảng điều khiển:

  1. Mở Bảng điều khiển.
  2. Nhấp vào Tạo biểu thức trực tiếp. Tạo biểu thức trực tiếp. Hộp văn bản Live express (Biểu thức trực tiếp) sẽ xuất hiện.

  3. Nhập biểu cảm vào hộp văn bản. Ví dụ: bạn có thể sử dụng một biểu thức trực tiếp để theo dõi tiêu điểm phần tử.

    Nhập document.activeElement vào hộp văn bản Biểu thức trực tiếp.

  4. Nhấn Enter để lưu biểu thức hoặc nhấp vào bên ngoài hộp văn bản Biểu thức trực tiếp.

Giá trị bên dưới biểu thức được ghim là kết quả của biểu thức đó. Kết quả sẽ cập nhật 250 mili giây một lần.

Thêm nhiều biểu thức

Để ghim nhiều biểu thức song song, hãy nhấp vào nút Tạo biểu thức trực tiếp. Tạo biểu thức trực tiếp bao nhiêu lần tuỳ nhu cầu.

Bạn chỉ có thể thấy một số biểu thức được ghim cùng một lúc, nhưng bạn có thể cuộn danh sách biểu thức để xem tất cả các biểu thức đó.

Cuộn danh sách biểu thức đã ghim.

Xoá biểu thức

Để xóa biểu thức, hãy nhấp vào nút Nút Đóng.Đóng bên cạnh biểu thức đó.