מקשי קיצור

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

הדף הזה הוא הפניה למקשי קיצור בכלי הפיתוח ל-Chrome.

אתם יכולים גם למצוא קיצורי דרך בהסברים קצרים. מעבירים את העכבר מעל רכיב בממשק המשתמש של כלי הפיתוח כדי להציג את ההסבר הקצר שלו. אם לרכיב יש קיצור דרך, ההסבר הקצר יכלול אותו.

מקשי קיצור לפתיחת כלי הפיתוח

כדי לפתוח את כלי הפיתוח, לוחצים על מקשי הקיצור הבאים כשהסמן נמצא באזור התצוגה של הדפדפן:

פעולהMacWindows / Linux
פתיחת החלונית האחרונה שבה השתמשתםCommand+Option+IF12 או Control+Shift+I
פתיחת החלונית מסוףCommand+Option+JControl+Shift+J
פותחים את החלונית רכיבים.Command+Shift+C או Command+Option+CControl+Shift+C

מקשי קיצור כלליים

מקשי הקיצור הבאים זמינים ברוב החלוניות של כלי הפיתוח, אם לא בכולם.

פעולהMacWindows / Linux
הצגת ההגדרות? או Function+F1? או F1
התמקדות בחלונית הבאהCommand+]Control+]
התמקדות בחלונית הקודמתCommand+[Control+[
עוברים בחזרה למיקום השמירה שבו השתמשתם בפעם האחרונה. אם כלי הפיתוח היו במיקום ברירת המחדל במהלך כל הסשן, מקש הקיצור הזה מבטל את ההצמדה של כלי הפיתוח לחלון נפרדCommand+Shift+DControl+Shift+D
החלפת המצב של מצב המכשירCommand+Shift+MControl+Shift+M
מפעילים את המתג בדיקת מצב רכיב.Command+Shift+CControl+Shift+C
פותחים את תפריט הפקודותCommand+Shift+PControl+Shift+P
מחליפים את המצב של חלונית ההזזהEscapeEscape
טעינה רגילה מחדשCommand+RF5 או Control+R
טעינה קשיחה מחדשCommand+Shift+RControl+F5 או Control+Shift+R
חיפוש טקסט בחלונית הנוכחית. התכונה נתמכת רק בחלוניות רכיבים, מסוף, מקורות, ביצועים, זיכרון, JavaScript Profiler ומקור מהיר.Command+FControl+F
פתיחת הכרטיסייה חיפוש בחלונית ההזזה, שמאפשרת לחפש טקסט בכל המשאבים שנטענוCommand+Option+FControl+Shift+F
פתיחת קובץ בחלונית מקורותCommand+O או Command+PControl+O או Control+P
התקרבותCommand+Shift++Control+Shift++
התרחקותCommand+-Control+-
שחזור ברירת המחדל של מרחק התצוגהCommand+0Control+0
הרצת קטע קודלוחצים על Command+O כדי לפתוח את תפריט הפקודות, מקלידים ! ולאחר מכן את שם הסקריפט, ואז להקיש על Enterמקישים על Control+O כדי לפתוח את תפריט הפקודה, מקלידים ! ולאחר מכן את שם הסקריפט, ואז להקיש על Enter

מקשי קיצור בחלונית הרכיבים

פעולהMacWindows / Linux
ביטול השינויCommand+ZControl+Z
ביצוע השינוי מחדשCommand+Shift+Zבקרה+Y
בחירת הרכיב מעל / מתחת לרכיב שנבחר כרגעחץ למעלה / חץ למטהחץ למעלה / חץ למטה
הרחבת הצומת שנבחר כרגע. אם הצומת כבר מורחב, מקש הקיצור הזה בוחר את הרכיב שמתחתיוחץ ימינהחץ ימינה
כיווץ הצומת שנבחר כרגע. אם הצומת כבר מכווץ, מקש הקיצור הזה בוחר את הרכיב שנמצא מעליוחץ שמאלהחץ שמאלה
הרחבה או כיווץ של הצומת שנבחר ושל כל הצאצאים שלומחזיקים את המקש Option ולאחר מכן לוחצים על סמל החץ לצד שם הרכיבמחזיקים את המקשים Control+Alt ולוחצים על סמל החץ לצד שם הרכיב
החלפת המצב של עריכת מאפיינים ברכיב שנבחר כרגעEnterEnter
יש לבחור את המאפיין הבא / הקודם אחרי כניסה למצב עריכת מאפייניםTab / Shift+TabTab / Shift+Tab
הסתרת הרכיב שנבחר כרגע
החלפת המצב של עריכה כ-HTML ברכיב שנבחר כרגעפונקציה+F2F2

מקשי קיצור בחלונית הסגנונות

פעולהMacWindows / Linux
עוברים לשורה שבה הוצהר על ערך של נכסלוחצים לחיצה ארוכה על Command ואז לוחצים על ערך המאפיין.לוחצים לחיצה ארוכה על Control ואז לוחצים על ערך הנכס
עוברים בין ייצוגים של RGBA, HSLA ו-Hex של ערך צבעמחזיקים את המקש Shift ולוחצים על התיבה תצוגה מקדימה של צבעים שלצד הערך.מחזיקים את המקש Shift ולוחצים על התיבה תצוגה מקדימה של צבעים שלצד הערך.
בחירה של הנכס או הערך הבאים או הקודמיםלוחצים על שם או ערך של מאפיין ומקישים על Tab / Shift +Tabלוחצים על שם או ערך של מאפיין ומקישים על Tab / Shift +Tab
הגדלה או הקטנה של ערך נכס ב-0.1לוחצים על ערך ואז מקישים על Option+חץ למעלה / Option+חץ למטה.לוחצים על ערך ומקישים על Alt+חץ למעלה / Alt+חץ למטה
הגדלה או הקטנה של ערך נכס ב-1לוחצים על ערך ואז מקישים על החץ למעלה או על החץ למטה.לוחצים על ערך ואז מקישים על החץ למעלה או על החץ למטה.
הגדלה או הקטנה של ערך נכס ב-10לוחצים על ערך ומקישים על Shift+חץ למעלה / Shift+חץ למטהלוחצים על ערך ומקישים על Shift+חץ למעלה / Shift+חץ למטה
הגדלה או הקטנה של ערך נכס ב-100לוחצים על ערך ואז מקישים על Command+חץ למעלה / Command+חץ למטהלוחצים על ערך ואז מקישים על Control+חץ למעלה / Control+חץ למטה
מעבר בין ייצוגים של המעלות (מעלות), רדיאנים (גראד), רדיאנים (Rad) ופניות (סיבוב) של ערך זוויתימחזיקים את המקש Shift ולוחצים על התיבה Angle Preview לצד הערך.מחזיקים את המקש Shift ולוחצים על התיבה Angle Preview לצד הערך.
הגדלה / הקטנה של ערך זווית ב-1לוחצים על התיבה תצוגה מקדימה של זווית ליד הערך ואז מקישים על החץ למעלה / החץ למטה.לוחצים על התיבה תצוגה מקדימה של זווית ליד הערך ואז מקישים על החץ למעלה / החץ למטה.
הגדלה / הקטנה של ערך זווית ב-10לוחצים על התיבה תצוגה מקדימה של זווית ליד הערך ואז מקישים על Shift+חץ למעלה / Shift+חץ למטהלוחצים על התיבה תצוגה מקדימה של זווית ליד הערך ואז מקישים על Shift+חץ למעלה / Shift+חץ למטה
הגדלה / הקטנה של ערך זווית ב-15לוחצים על התיבה תצוגה מקדימה של זווית לצד הערך. לאחר מכן מקישים על Shift. לאחר מכן לוחצים על / על שקף של העכבר בשכבת-על של שעון בזוויתלוחצים על התיבה תצוגה מקדימה של זווית לצד הערך. לאחר מכן מקישים על Shift. לאחר מכן לוחצים על / על שקף של העכבר בשכבת-על של שעון בזווית

מקשי קיצור בחלונית 'מקורות'

פעולהMacWindows / Linux
השהיית ביצוע הסקריפט (אם הוא פועל כרגע) או המשך ההפעלה (אם מושהית כרגע)F8 או Command+\F8 או Control+\
דילוג על הבקשה הבאה להפעלת פונקציהF10 או Command+'F10 או Control+'
כניסה להפעלת הפונקציה הבאהF11 או Command+;F11 או Control+;
יציאה מהפונקציה הנוכחיתShift+F11 או Command+Shift+;Shift+F11 או Control+Shift+;
המשך לשורת קוד מסוימת בזמן ההשהיהלוחצים לחיצה ארוכה על Command ואז לוחצים על שורת הקוד.לוחצים לחיצה ארוכה על Control ואז לוחצים על שורת הקוד.
יש לבחור את מסגרת השיחה מתחת למסגרת שנבחרה או מעליהControl+. / Control+,Control+. / Control+,
שמירת השינויים בשינויים המקומייםCommand+SControl+S
שמירת כל השינוייםCommand+Option+SControl+Alt+S
מעבר לשורהבקרה+Gבקרה+G
דילוג למספר שורה מתוך הקובץ שפתוח עכשיומקישים על Command+O כדי לפתוח את תפריט הפקודות, מקלידים : ולאחר מכן את מספר השורה, ומקישים על Enterמקישים על Control+O כדי לפתוח את תפריט הפקודה, מקלידים : ולאחר מכן את מספר השורה, ואז מקישים על Enter
מעבר לעמודה מסוימת של הקובץ שפתוח עכשיו (לדוגמה, שורה 5, עמודה 9)מקישים על Command+O כדי לפתוח את תפריט הפקודה, מקלידים :, לאחר מכן את מספר השורה ואז עוד :, ואז את מספר העמודה, ומקישים על Enterמקישים על Control+O כדי לפתוח את תפריט הפקודה, מקלידים :, לאחר מכן את מספר השורה ואז עוד :, ואז את מספר העמודה, ומקישים על Enter
מעבר להצהרת פונקציה (אם הקובץ שפתוח כרגע הוא HTML או סקריפט), או לקבוצת כללים (אם הקובץ שפתוח עכשיו הוא גיליון סגנונות)מקישים על Command+Shift+O ומקלידים את השם של ההצהרה או קבוצת הכללים, או בוחרים אותו מרשימת האפשרויותמקישים על Control+Shift+O ומקלידים את השם של ההצהרה או קבוצת הכללים, או בוחרים אותה מרשימת האפשרויות
סגירת הכרטיסייה הפעילהOption+WAlt+W
פתיחת הכרטיסייה הבאה או הקודמתפונקציה+Command+Up או למטהControl+Page Up או Page Down
החלף את מצב סרגל הצד ניווט בצד ימין.Command+Shift+YControl+Shift+Y
מחליפים את מצב סרגל הצד כלי לניפוי באגים משמאלCommand+Shift+HControl+Shift+H

מקשי קיצור בעורך הקוד

פעולהMacWindows / Linux
מחיקת כל התווים במילה האחרונה, עד הסמןOption+מחיקהControl+Delete
מוסיפים או מסירים נקודת עצירה של שורת קודמעבירים את הסמן על השורה ומקישים על Command+Bמעבירים את הסמן על הקו ומקישים על Control+B
פותחים את תיבת הדו-שיח לעריכת נקודות עצירה (breakpoint) כדי לערוך נקודות עצירה מותנות או logpointsמעבירים את הסמן על השורה ומקישים על Command+Alt+Bמעבירים את הסמן על השורה ומקישים על Control+Alt+B
פותחים את תיבת הדו-שיח נקודת עצירה מותנית.Command+לחיצה על מספר שורהControl+לחיצה על מספר שורה
פותחים את תיבת הדו-שיח logpoint.Command+Shift+לחיצה על מספר שורהControl+Shift+לחיצה על מספר שורה
מעבר לסוגר התואםבקרה+Mבקרה+M
החלפת מצב של תגובה בשורה אחת. אם בוחרים כמה שורות, כלי הפיתוח מוסיפים הערה בתחילת כל שורהCommand+/Control+/
Select / ביטול הבחירה של המופע הבא של המילה שבה הסמן נמצא. כל אירוע מודגש בו-זמניתCommand+D / Command+UControl+D / Control+U

מקשי קיצור לחלונית הרשת

פעולהMacWindows / Linux
התחלה / הפסקה של ההקלטהCommand+EControl+E
תיעוד של טעינה מחדשCommand+RControl+R
הפעלה מחדש של בקשת XHR שנבחרהRR
הסתרת הפרטים של בקשה שנבחרהEscapeEscape

מקשי קיצור בחלונית הביצועים

פעולהMacWindows / Linux
התחלה / הפסקה של ההקלטהCommand+EControl+E
שמירת התיעודCommand+SControl+S
טעינת ההקלטהCommand+Oשליטה+O

מקשי קיצור בחלונית הזיכרון

פעולהMacWindows / Linux
התחלה / הפסקה של ההקלטהCommand+EControl+E

מקשי קיצור בחלונית המסוף

פעולהMacWindows / Linux
אישור ההצעה של ההשלמה האוטומטיתחץ ימינה או Tabחץ ימינה או Tab
דחיית ההצעה של ההשלמה האוטומטיתEscapeEscape
ניווט ברשימת ההשלמה האוטומטית למעלה או למטהלמעלה / למטה או Control+P / Nלמעלה / למטה או Control+P / N
קבלת דף החשבון הקודםחץ למעלהחץ למעלה
השג את הדוח הבאחץ למטהחץ למטה
התמקדות במסוףControl+`Control+`
ניקוי המסוףCommand+K או Option+LControl+L
אילוץ רשומה עם כמה שורות. הערה: כלי הפיתוח אמורים לזהות תרחישים מרובי שורות כברירת מחדל, לכן קיצור הדרך הזה בדרך כלל לא נחוץShift+ReturnShift+Enter
ביצועהחזרה לתלמיד/הEnter
הרחבת כל מאפייני המשנה של אובייקט שנרשם במסוףלוחצים לחיצה ארוכה על Alt ואז על הרחבה >לוחצים לחיצה ארוכה על Alt ואז על הרחבה >
פעולהMacWindows / Linux
הרחבה/כיווץ של כל תוצאות החיפושCommand+Option+{ או }Control+Shift+{ או }

מקשי קיצור בחלונית מכשיר ההקלטה

פעולהMacWindows / Linux
התחלה או הפסקה של הקלטהCommand+EControl+E
הפעלת ההקלטה מחדשCommand+EnterControl+Enter
העתקת ההקלטה או השלב שנבחרCommand+CControl+C
החלפת מצב של תצוגת הקודCommand+Bבקרה+B