Mẫu so khớp

Mẫu khớp là một URL có cấu trúc sau, được dùng để chỉ định một nhóm URL:

<scheme>://<host>/<path>

lược đồ: Phải là một trong các thuộc tính sau, phân cách với phần còn lại của mẫu bằng dấu gạch chéo đôi (//):

  • http
  • https
  • Một ký tự đại diện *, chỉ khớp với http hoặc https
  • file

Để biết thông tin về cách chèn tập lệnh nội dung vào các lược đồ không được hỗ trợ, chẳng hạn như about:data:, hãy xem phần Chèn tập lệnh vào các khung liên quan.

host: Tên máy chủ (www.example.com). * trước tên máy chủ để khớp với miền con (*.example.com) hoặc chỉ cần một ký tự đại diện *. – Nếu bạn sử dụng ký tự đại diện trong mẫu lưu trữ, thì đó phải là ký tự đầu tiên hoặc duy nhất, theo sau phải là dấu chấm (.) hoặc dấu gạch chéo lên (/).

path: Đường dẫn URL (/example). Đối với quyền của máy chủ, đường dẫn này là bắt buộc nhưng bị bỏ qua. Phải sử dụng ký tự đại diện (/*) theo quy ước.

Tiện ích sử dụng các mẫu so khớp trong nhiều trường hợp sử dụng, chẳng hạn như:

Các trường hợp đặc biệt

"<all_urls>"
Khớp với mọi URL bắt đầu bằng lược đồ được cho phép, bao gồm cả mọi mẫu được liệt kê trong mẫu hợp lệ. Do lỗi ảnh hưởng đến tất cả các máy chủ lưu trữ, nên quá trình xem xét trên Cửa hàng Chrome trực tuyến đối với các tiện ích sử dụng tiện ích đó có thể mất nhiều thời gian hơn.
"file:///"
Cho phép tiện ích của bạn chạy trên các tệp cục bộ. Mẫu này yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập theo cách thủ công. Xin lưu ý rằng trường hợp này yêu cầu phải có 3 dấu gạch chéo, chứ không phải 2.
URL máy chủ cục bộ và địa chỉ IP
Để khớp với cổng máy chủ cục bộ bất kỳ trong quá trình phát triển, hãy sử dụng http://localhost/*. Đối với địa chỉ IP, hãy chỉ định địa chỉ cùng với ký tự đại diện trong đường dẫn, như trong http://127.0.0.1/*. Bạn cũng có thể sử dụng http://*:*/* để so khớp máy chủ cục bộ, địa chỉ IP và bất kỳ cổng nào.
Mẫu so khớp miền Cấp cao nhất
Chrome không hỗ trợ mẫu so khớp cho miền cấp cao nhất (TLD). Chỉ định mẫu so khớp trong các TLD riêng lẻ, như trong http://google.es/*http://google.fr/*.

Mẫu ví dụ

https://*/* hoặc https://*/
Khớp với mọi URL sử dụng lược đồ https.
https://*/foo*
Khớp với mọi URL sử dụng lược đồ https và trên máy chủ bất kỳ, có đường dẫn bắt đầu bằng foo. Ví dụ về kết quả khớp bao gồm https://example.com/foo/bar.htmlhttps://www.google.com/foo.
https://*.google.com/foo*bar
Khớp với mọi URL sử dụng lược đồ https trên máy chủ lưu trữ google.com, với đường dẫn bắt đầu bằng foo và kết thúc bằng bar. Ví dụ về kết quả khớp bao gồm https://www.google.com/foo/baz/barhttps://docs.google.com/foobar.
file:///foo*
Khớp với mọi tệp cục bộ có đường dẫn bắt đầu bằng foo. Ví dụ về kết quả khớp bao gồm file:///foo/bar.htmlfile:///foo.
http://127.0.0.1/* hoặc http://127.0.0.1/
Khớp với mọi URL sử dụng giao thức http và nằm trên máy chủ lưu trữ 127.0.0.1. Ví dụ về kết quả khớp bao gồm http://127.0.0.1/http://127.0.0.1/foo/bar.html.
http://localhost/*
Khớp với mọi cổng máy chủ cục bộ.
*://mail.google.com/ hoặc *://mail.google.com/*
Khớp với mọi URL bắt đầu bằng http://mail.google.com hoặc https://mail.google.com.