Tiến trình hỗ trợ Manifest V2

Tìm hiểu thời điểm Manifest V2 sẽ ngừng hoạt động đối với các tiện ích

Mới nhất

Ngày 3 tháng 6 năm 2024: Giai đoạn loại bỏ Manifest V2 bắt đầu.

Kể từ ngày 3 tháng 6 trên kênh Chrome Beta, Dev và Canary, nếu người dùng vẫn cài đặt tiện ích Manifest V2 thì một số người dùng sẽ bắt đầu thấy một biểu ngữ cảnh báo khi truy cập trang quản lý tiện ích của họ – chrome://extensions – cho biết rằng một số tiện ích (Manifest V2) họ đã cài đặt sắp không được hỗ trợ nữa. Đồng thời, các tiện ích có huy hiệu Nổi bật vẫn đang sử dụng Manifest V2 sẽ mất huy hiệu.

Quá trình này sẽ được thực hiện dần trong những tháng tới bằng cách vô hiệu hoá các phần mở rộng đó. Người dùng sẽ được chuyển đến Cửa hàng Chrome trực tuyến. Tại đây, họ sẽ được đề xuất các lựa chọn thay thế Manifest V3 cho tiện ích đã bị vô hiệu hoá. Trong một thời gian ngắn sau khi các tiện ích bị tắt, người dùng vẫn có thể bật lại tiện ích Manifest V2. Tuy nhiên, nút bật/tắt này cũng sẽ biến mất theo thời gian.

Giống như mọi đợt phát hành lớn khác, trước tiên, tất cả những thay đổi này sẽ bắt đầu trong các bản dựng kênh ổn định trước của Chrome – Chrome Beta, Dev và Canary. Những thay đổi này sẽ được triển khai trong những tháng tới đối với Bản ổn định của Chrome, với mục tiêu hoàn tất quá trình chuyển đổi vào đầu năm sau. Những doanh nghiệp áp dụng chính sách ExtensionManifestV2Availability sẽ được miễn áp dụng mọi thay đổi đối với trình duyệt cho đến hết tháng 6 năm 2025.

Hãy xem blog tháng 5 năm 2024 của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Sắp tới

Tháng 6 năm 2025: Ra mắt Chrome MV2 cho doanh nghiệp

Những doanh nghiệp áp dụng chính sách ExtensionManifestV2Availability nhằm đảm bảo các tiện ích Manifest V2 không ngừng hoạt động trong tổ chức của họ sẽ có thêm một năm nữa (tức là đến hết tháng 6 năm 2025) để di chuyển các tiện ích Manifest V2 trong tổ chức của họ. Cho đến thời điểm đó, việc triển khai chính sách này sẽ không ảnh hưởng đến những trình duyệt đã bật chính sách.

Đã ngừng cung cấp

Tháng 6 năm 2022: Cửa hàng Chrome trực tuyến – không có tiện ích riêng tư mới

Cửa hàng Chrome trực tuyến đã ngừng chấp nhận các tiện ích Manifest V2 mới có chế độ hiển thị được đặt thành "Riêng tư".

Tháng 1 năm 2022: Cửa hàng Chrome trực tuyến – không có tiện ích công khai / không công khai mới nào

Cửa hàng Chrome trực tuyến ngừng chấp nhận các tiện ích Manifest V2 mới có chế độ hiển thị được đặt thành "Công khai" hoặc "Không công khai". Bạn không thể thay đổi các tiện ích của Manifest V2 từ "Riêng tư" thành "Công khai" hoặc "Không công khai" đã bị xoá.