Uruchamiaj skrypty na każdej stronie

Utwórz pierwsze rozszerzenie, które wstawia nowy element na stronie.

Opis

Ten samouczek tworzy rozszerzenie, które dodaje oczekiwany czas odczytu do każdego rozszerzenia do Chrome i strony dokumentacji Chrome Web Store.

Odczytywanie rozszerzenia czasu na stronie powitalnej rozszerzenia
Wydłużenie czasu czytania na stronie powitalnej rozszerzenia.

W tym przewodniku zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Plik manifestu rozszerzenia.
 • rozmiarów ikon używanych w rozszerzeniu.
 • Umieszczanie kodu na stronach za pomocą skryptów treści.
 • Jak korzystać z wzorców dopasowania.
 • Uprawnienia rozszerzeń.

Zanim zaczniesz

W tym przewodniku zakładamy, że masz podstawowe doświadczenie w tworzeniu stron internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z samouczkiem Hello world, w którym można poznać procedurę tworzenia rozszerzeń.

Tworzenie rozszerzenia

Na początek utwórz nowy katalog o nazwie reading-time, w którym będą przechowywane pliki rozszerzenia. Jeśli wolisz, możesz pobrać pełny kod źródłowy z GitHub.

Krok 1. Dodaj informacje o rozszerzeniu

Plik JSON manifestu jest jedynym wymaganym plikiem. Zawiera ważne informacje na temat rozszerzenia. Utwórz plik manifest.json w katalogu głównym projektu i dodaj ten kod:

{
 "manifest_version": 3,
 "name": "Reading time",
 "version": "1.0",
 "description": "Add the reading time to Chrome Extension documentation articles"
}

Te klucze zawierają podstawowe metadane rozszerzenia. Określają sposób wyświetlania rozszerzenia na stronie rozszerzeń oraz po opublikowaniu rozszerzenia w Chrome Web Store. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź klucze "name", "version" i "description" na stronie przeglądu pliku manifestu.

💡 Inne fakty dotyczące pliku manifestu rozszerzenia

 • Musi się on znajdować w katalogu głównym projektu.
 • Jedyne wymagane klucze to "manifest_version", "name" i "version".
 • Obsługuje komentarze (//) w trakcie tworzenia aplikacji, ale musisz je usunąć przed przesłaniem kodu do Chrome Web Store.

Krok 2. Dodaj ikony

Do czego służą ikony? Chociaż ikony są opcjonalne na etapie tworzenia, są wymagane, jeśli planujesz dystrybuować rozszerzenie w Chrome Web Store. Pojawiają się też w innych miejscach, np. na stronie zarządzania rozszerzeniami.

Utwórz folder images i umieść w nim ikony. Ikony możesz pobrać z GitHub. Następnie dodaj zaznaczony kod do pliku manifestu, aby zadeklarować ikony:

{
 "icons": {
  "16": "images/icon-16.png",
  "32": "images/icon-32.png",
  "48": "images/icon-48.png",
  "128": "images/icon-128.png"
 }
}

Zalecamy używanie plików PNG, ale są dozwolone inne formaty, z wyjątkiem SVG.

💡 Gdzie są wyświetlane ikony o różnych rozmiarach?

Rozmiar ikony Użycie ikon
16 × 16 Favikona na stronach rozszerzenia i w menu kontekstowym.
32 × 32 Komputery z systemem Windows często wymagają takiego rozmiaru.
48 × 48 Wyświetla się na stronie Rozszerzenia.
128 × 128 Wyświetla się podczas instalacji i w Chrome Web Store.

Krok 3. Zadeklaruj skrypt treści

Rozszerzenia mogą uruchamiać skrypty odczytujące i modyfikujące zawartość strony. Są to tzw. skrypty treści. Mieszkają w odizolowanym świecie, co oznacza, że mogą wprowadzać zmiany w środowisku JavaScriptu bez konfliktów ze stroną hosta lub skryptami treści innych rozszerzeń.

Dodaj do manifest.json ten kod, aby zarejestrować skrypt treści o nazwie content.js.

{
 "content_scripts": [
  {
   "js": ["scripts/content.js"],
   "matches": [
    "https://developer.chrome.com/docs/extensions/*",
    "https://developer.chrome.com/docs/webstore/*"
   ]
  }
 ]
}

Pole "matches" może mieć 1 lub więcej wzorców dopasowania. Dzięki temu przeglądarka może zidentyfikować witryny, w których ma wstrzyknąć skrypty zawartości. Wzorce dopasowania składają się z 3 części: <scheme>://<host><path>. Mogą zawierać znaki „*”.

💡 Czy to rozszerzenie wyświetla ostrzeżenie o uprawnieniach?

Gdy użytkownik zainstaluje rozszerzenie, przeglądarka informuje go, co ono może zrobić. Skrypty treści żądają uprawnień do działania w witrynach, które spełniają kryteria dotyczące wzorca dopasowania.

W tym przykładzie użytkownik zobaczy takie ostrzeżenie o uprawnieniach:

Ostrzeżenie dotyczące uprawnień, które użytkownik zobaczy podczas instalowania rozszerzenia czasu czytania
Ostrzeżenie o uprawnieniach do czasu czytania.

Więcej informacji na temat uprawnień dotyczących rozszerzeń znajdziesz w artykule Deklarowanie uprawnień i ostrzeganie użytkowników.

Krok 4. Oblicz i wstaw czas odczytu

Skrypty treści mogą odczytywać i zmieniać zawartość strony za pomocą standardowego modelu obiektu dokumentu (DOM). Rozszerzenie najpierw sprawdzi, czy strona zawiera element <article>. Następnie policz wszystkie słowa w tym elemencie i utworzy akapit z całkowitym czasem czytania.

W folderze scripts utwórz plik o nazwie content.js i dodaj do niego ten kod:

const article = document.querySelector("article");

// `document.querySelector` may return null if the selector doesn't match anything.
if (article) {
 const text = article.textContent;
 const wordMatchRegExp = /[^\s]+/g; // Regular expression
 const words = text.matchAll(wordMatchRegExp);
 // matchAll returns an iterator, convert to array to get word count
 const wordCount = [...words].length;
 const readingTime = Math.round(wordCount / 200);
 const badge = document.createElement("p");
 // Use the same styling as the publish information in an article's header
 badge.classList.add("color-secondary-text", "type--caption");
 badge.textContent = `⏱️ ${readingTime} min read`;

 // Support for API reference docs
 const heading = article.querySelector("h1");
 // Support for article docs with date
 const date = article.querySelector("time")?.parentNode;

 (date ?? heading).insertAdjacentElement("afterend", badge);
}

💡 W tym kodzie użyto ciekawego kodu JavaScript

 • Wyrażenia regularne służące do zliczania tylko słów w elemencie <article>.
 • insertAdjacentElement(): służy do wstawiania węzła czasu odczytu po elemencie.
 • Właściwość classList służąca do dodawania nazw klas CSS do atrybutu klasy elementu.
 • Opcjonalne łańcuchy umożliwiające dostęp do właściwości obiektu, która może być niezdefiniowana lub mieć wartość null.
 • Nullish coalescing zwraca wartość <heading>, jeśli <date> ma wartość null lub nie została zdefiniowana.

Sprawdź, czy to działa

Sprawdź, czy struktura pliku projektu wygląda tak:

Zawartość folderu czasu odczytu: manifest.json, content.js w folderze skryptów i folder obrazów.

Wczytaj rozszerzenie lokalnie

Aby wczytać rozszerzenie bez pakietu w trybie programisty, wykonaj czynności opisane w artykule Podstawy dla programistów.

Otwórz dokumentację rozszerzenia lub Chrome Web Store

Oto kilka stron, które możesz otworzyć, aby sprawdzić, ile czasu zajmie przeczytanie każdego artykułu.

Powinien on wyglądać podobnie do tego:

Czas czytania ustawiony na stronie powitalnej
Strona powitalna rozszerzenia z wydłużeniem czasu czytania

🎯 Potencjalne ulepszenia

Opierając się na zdobytych dzisiaj umiejętnościach, spróbuj zastosować którąś z tych metod:

Twórz dalej

Gratulujemy ukończenia tego samouczka 🎉. Rozwijaj swoje umiejętności, korzystając z innych samouczków z tej serii:

Rozszerzenie Czego się nauczysz
Tryb pełnej koncentracji Aby uruchomić kod na bieżącej stronie po kliknięciu działania rozszerzenia.
Menedżer kart Aby utworzyć wyskakujące okienko do zarządzania kartami przeglądarki.

Przeglądaj dalej

Mamy nadzieję, że tworzenie tego rozszerzenia do Chrome podobało Ci się i chcesz kontynuować naukę w zakresie programowania. Zalecamy skorzystanie z tej ścieżki szkoleniowej:

 • Przewodnik dla programistów zawiera dziesiątki dodatkowych linków do dokumentacji dotyczącej zaawansowanego tworzenia rozszerzeń.
 • Rozszerzenia mają dostęp do zaawansowanych interfejsów API poza tymi, które są dostępne w otwartym internecie. W dokumentacji interfejsów API Chrome omówione są poszczególne interfejsy API.